تعداد مقالات 82
تعداد مشاهده مقاله 4,637
تعداد مقالات ارسال شده       48
درصد پذیرش 25

 

 دانلود قالب نگارش مقاله Word

شماره جاری: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

شاپا چاپی
2251-7758