تعداد مقالات 76
تعداد مشاهده مقاله 2,923
تعداد مقالات ارسال شده       30
درصد پذیرش 13

 

 دانلود قالب نگارش مقاله Word

شماره جاری: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 1395، بهار و تابستان 1395 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

شاپا چاپی
2251-7758