تعداد مقالات 120
تعداد مشاهده مقاله 10,201
تعداد مقالات ارسال شده       121
درصد پذیرش 18

 

 دانلود قالب نگارش مقاله Word

اصول اخلاقی انتشار مقالات

فرم تعارض منافع

فرم تعهد نویسندگان

 

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید"

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1400 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

سردبیر مدیر اجرایی مدیر مسئول
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان