تعداد مقالات 112
تعداد مشاهده مقاله 8,921
تعداد مقالات ارسال شده       83
درصد پذیرش 20

 

 دانلود قالب نگارش مقاله Word

شماره جاری: دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1400 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

شاپا چاپی