تعداد مقالات 95
تعداد مشاهده مقاله 7,610
تعداد مقالات ارسال شده       72
درصد پذیرش 19

 

 دانلود قالب نگارش مقاله Word

شماره جاری: دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

شاپا چاپی
2251-7758