تعداد مقالات: 82
54. نیازسنجی آموزشی کارکنان شهرداری شهریار

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 81-94


66. بازخوانی تعاریف و ویژگی های‌ مدارس برتر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 105-124


68. اثربخشی مدارس در هزاره سوم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 111-122