بررسی میزان اشاعه، پذیرش و اجرایی‌بودن برنامه‌های استراتژیک در بین گروه‌های ذینفع داخلی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی