بررسی میزان آگاهی رؤسای آموزش و پرورش استان مازندران از مبانی فلسفی برنامه‌ریزی درسی و اصول یادگیری به‌منظور ارایه الگوی عملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی