شناسایی مؤلّفه‌های اثربخشی سازمانی در مؤسّسه‌های آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی