ارزیابی مهارت های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان های آموزشی ( مطالعه موردی مدیران مدارس هوشمند شهر تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی