بررسی رابطه بین مشارکت فعال مدیران در امور آموزشی مدرسه با بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان (دختر) دوره ابتدائی ناحیه یک و دو شهر قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی