بررسی زمینه‌های مشارکت بخش خصوصی در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از دیدگاه مدیران هنرستان‌ها و صنایع در غرب استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی