مطالعه موردی تبیین فرسودگی تحصیلی و تعیین‌کنندگی در یادگیری و خودتعیین‌کنندگی تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه اول شهرستان نوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی