پیش بینی سازگاری اجتماعی و امید به زندگی از طریق مولفه‌های مهارت‌های زندگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی