بررسی تأثیر اشتیاق به رایانه بر اضطراب اجتماعی با نقش میانجی اهمال‌کاری تحصیلی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Role of Academic Procrastination (Case Study: Students of Islamic Azad University, Mahm oudabad Branch)