تبیین عوامل نهادی و رفتاری برنامة توسعه کارآفرینی دانشگاه در دانشگاه علمی-کاربردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Explaining of Institutional and Behavioral Factors of University Entrepreneurship Development in Elmi-Karbordi University