شناسایی و اولویت بندی اهداف جامعه شناختی در نظام برنامه درسی آموزش عالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Sociological goals in Iran’s Higher Education Curriculum System