تاثیر ارزش های سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی و تعلق سازمانی (مورد مطالعه: معلمان مقاطع ابتدایی استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Effect of organizational values on social responsibility and organizational belongingness (case study of elementary school teachers in Mazandaran)