پیش بینی اشتیاق تحصیلی مبتنی بر بهزیستی روانشناختی و خود تنظیمی انگیزشی در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Predicting Academic Motivation Based on Psychological Well-Being and Motivational Self-Regulation of Students