اثربخشی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد برمسئولیت پذیری و سازگاری اجتماعی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی