اثربخشی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد برمسئولیت پذیری و سازگاری اجتماعی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Acceptance and Commitment-based Approach on Students’ Accountability and Social Adjustment