ارائه الگوی مطلوب برنامه آموزش ضمن خدمت معلمان با توجه به رویکردهای آموزشی پداگوژی، آندراگوژی و هیوتاگوژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
     هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مطلوب برنامه آموزش ضمن خدمت معلمان با توجه به رویکردهای آموزشی پداگوژی، آندراگوژی و هیوتاگوژی است. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده­ها کیفی است. روش پژوهش کیفی به روش دلفی انجام شده است. شاخص­های هدف، محتوا، راهبردهای یادگیری و ارزشیابی سه رویکرد مورد نظر استخراج و الگوی ارائه شده اعتبار یابی شده است. جامعه آماری این پژوهش را استادان دوره‌های ضمن خدمت معلمان، متخصصان در حوزه برنامه درسی، روانشناسی یادگیری استان خوزستان تشکیل می­دهند. روش نمونه گیری هدفمند بود که تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت است و تعداد 10 نفر به عنوان نمونه در این پژوهش مشارکت داشتند. داده­های این پژوهش به وسیله تحلیل محتوای کیفی مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته‌ها نشان داد که عناصر و مؤلفه‌های الگوی پیشنهادی شامل اهداف (شناختی، نگرشی و مهارتی)، محتوا، روش‌های یاددهی – یادگیری و ارزشیابی است. برای اعتبار یابی الگو از روش دلفی استفاده شد و اعتبار مدل مناسب به­دست آمده است. دوره‌های آموزش ضمن خدمت یکی از دوره‌های آموزشی مهم و تأثیر گذار در رشد حرفه­ای و صلاحیت‌های حرفه ای معلمان است. به­گونه­ای که این دوره­ها اگر منطبق با نیازهای اساسی یادگیری معلمان باشند می‌توانند بر فرآیند کاری معلمان بسیار تاثیرگذار باشند.
تاریخ دریافت 15/1/1400
تاریخ پذیرش 17/4/1400
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing the desired model of in-service training program for teachers with regard to educational approaches of pedagogy, andragogy and heutagogy

چکیده [English]

Abstract
     The purpose of this study was to provide an optimal model of in-service training program for teachers with respect to pedagogical, andragogy and heutagogy educational approaches. The present study is applied in terms of purpose and qualitative in terms of its method of data collection. Qualitative research method has been fulfilled by Delphi method. Objectives, content, learning strategies and evaluation of the three approaches are extracted and the proposed model is validated. The research population consists of in-service teachers, specialists in the field of curriculum, and learning psychology in Khuzestan province. The study utilized purposive sampling method which continued until theoretical saturation and finally 10 people participated in this study as the study sample. The data of this research have been analyzed by qualitative content analysis. Findings showed that the elements and components of the proposed model include objectives (cognitive, attitudinal and skill), content, teaching-learning methods and evaluation. The Delphi method was used to validate the model. In-service training courses are one of the most important and effective training courses in the professional development and professional competencies of teachers, in such a way that these courses can have a great impact on the teachers' work process if they meet the basic learning needs of teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Curriculum
  • In-service training
  • Pedagogy
  • andragogy
  • heutagogy