ارائه مدل جهت بررسی عوامل تاثیرگذار بر یادگیری سیار در آموزش بر اساس مدل FRAME در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های آزاد شرق استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی