الگوی مناسب حرفه‌آموزی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
     هدف این پژوهش ارائه، الگوی مناسب حرفه‌آموزی دانش آموزان با نیازهای ویژه است. روش این پژوهش ازنظر اهداف کاربردی و به لحاظ شیوۀ جمع‌آوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است. جامعۀ آماری تحقیق شامل کارشناسان و دبیران شاغل در آموزش‌ و پرورش استثنایی استان مرکزی به تعداد (85 نفر) است؛ که 70 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسش‌نامه محقق ساخته صورت گرفته است. روش پژوهش از نوع آمیخته بود که در ابتدا با مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی اسناد رده‌بالا، به جمع‌آوری داده‌های اطلاعاتی درباره مؤلفه‌ها و شاخص‌های حرفه‌آموزی دانش آموزان با نیازهای ویژه شده اقدام گردید. پس از مشخص شدن مؤلفه‌ها و شاخص‌ها، پرسشنامۀ باز پاسخ، جهت جمع‌آوری و تحلیل این مؤلفه‌ها از دبیران شاغل در مدارس حرفه‌آموزی کل استان به شیوۀ مصاحبه نیمه مدون، تدوین و اجرا شد. پس از تحلیل مصاحبه‌ها، گویه‌ها جهت تهیه یک پرسشنامه ۳۶ سؤالی با 5 مؤلفه به ‌دست ‌آمده. از تحلیل داده‌های مصاحبه‌ها در قالب پرسشنامه ۵ گزینه‌ای طرح لیکرت به دست آمد. پایایی پرسش‌نامه 0.869 بود. جهت تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها در بخش آمار توصیفی از درصد فراوانی نسبی، میانگین و نما و میانه استفاده شد. نتایج پایانی بیانگر آن است که در بحث حرفه‌آموزی دانش آموزان با نیازهای ویژه، کلیۀ شاخص‌ها نیاز به بازنگری دارد. همچنین انطیاق مؤلفۀ بهزیستی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه نیز از جایگاه و اهمیت ویژه­ای برخوردار است.
تاریخ دریافت 12/2/1400
تاریخ پذیرش 30/4/1400

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Appropriate model of vocational training for students with special needs

چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study is to provide an appropriate model of vocational training for students with special needs. The research method was survey in terms of practical objectives and in terms of method of collecting descriptive information. The statistical population of the study included experts and teachers working in exceptional education in Markazi province (85 people); 70 people were selected as a sample. A researcher-made questionnaire was used to collect data. The research method was mixed. At first, by studying libraries and reviewing high-level documents, they collected information data about the components and indicators of vocational training of students with special needs, and after identifying the components and indicators; An open-ended questionnaire was collected and administered to collect and analyze these components from teachers working in vocational schools throughout the province in a semi-codified interview method. 5 Likert design options were obtained. The reliability of the questionnaire was 0.869. Relative, mean, and average and percentage frequencies were used to analyze the data in the descriptive statistics section. The final results indicate that in the discussion of vocational training of students with special needs, all indicators needed to be reviewed and the welfare component of students with special needs has been taken in this regard

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Secondary vocational high school
  • spatial planning
  • Students with Special Needs
  • Vocational Training