تاثیر آموزش هنرهای تجسمی بر هوش ادراکی و هوش فضایی دانش‌آموزان دختر پایه پنجم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
     هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش هنرهای تجسمی بر هوش ادراکی و هوش فضایی دانش‌آموزان دختر پایه پنجم است. روش مورد استفاده در این نوع پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و دو گروه آزمایش و کنترل است. هدف این مطالعه شامل دانش‌آموزان دختر پایه پنجم مدارس منطقه 7 تهران که در سال تحصیلی 99-1398 می­شود. نمونه‌های انتخاب شده به تعداد 40 نفر از دانش آموزان به صورت تصادفی از پایه پنجم انتخاب و در دو گروه کنترل (20) نفر آزمایش (20) نفر دسته بندی شدند. مدت زمان اجرای این پژوهش، به مدت سه هفته و هفته‌ای سه جلسه آموزشی به طول انجامید. ابزار پژوهش برای آموزش هنرهای تجسمی در مورد نقاشی کودکان، نرم‌افزار شهر نقاشی و برای هوش ادراکی و هوش فضایی از پرسشنامه استاندارد، مورد استفاده قرار گرفت. اعتبار این آزمون از طریق آلفای کرونباخ 734/0 بود و روایی آن با توجه به دیدگاه متخصصان مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده در این پژوهش، با استفاده از نرم‌افزار spss و با بهره­گیری از روش‌های آمار توصیفی نظیر شاخص‌های میانگین، انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی، از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که: بین میانگین نمرات پس‌آزمون دو گروه گواه و آزمایش، در متغیر وابسته هوش ادراکی و هوش فضایی تفاوت معناداری وجود دارد. هم چنین اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته هوش ادراکی و هوش فضایی دانش آموزان مؤثر بوده است و تفاوت معنا‌داری بین گروه گواه و آزمایش وجود دارد.
تاریخ دریافت 26/5/1399
تاریخ پذیرش 4/8/1400

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of visual arts education on perceptual intelligence and spatial intelligence Fifth grade female students

چکیده [English]

The purpose of study is to investigate the effect of visual arts education on perceptual intelligence and spatial intelligence of fifth grade female students. The method used research is quasi-experimental with pre-test and post-test and two experimental and control groups. The target population of this study is the fifth grade female students of schools in District 7 of Tehran who were studying in the academic year 2019-2020 and the selected samples of 40 students were randomly selected from the fifth grade and in two control groups (20 Experimental subjects (20) were included. The duration of this research is three weeks and three training sessions per week. The research tool was used to teach visual arts about children's drawing from the drawing city software and for perceptual intelligence and spatial intelligence from the standard questionnaire. The validity of this test through Cronbach's alpha was 0.734 and its validity was confirmed according to the opinion of experts. The data collected in the study were analyzed using SPSS software and descriptive statistics using the indicators of mean, standard deviation and in inferential statistics using the method of analysis of covariance. The results showed that: There is a significant difference between the mean post-test scores of the control and experimental groups in the dependent variables of perceptual intelligence and spatial intelligence and also the effect of the independent variable on the dependent variable of perceptual intelligence and spatial intelligence of students was effective. There is a significant difference between the control and experimental groups

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching visual arts
  • perceptual intelligence
  • Spatial intelligence
  • fifth grade female students