تبیین نقش ظرفیت یادگیری سازمانی در انگیزش یادگیری اعضای هیات‌علمی دانشگاه های استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
     پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش ظرفیت یادگیری سازمانی در انگیزش یادگیری اعضای هیات‌علمی دانشگاه­های استان آذربایجان شرقی انجام شده است. تحقیق از توع توصیفی – پیمایشی و روش آن آمیخته (کمی – کیفی) بوده است. در مرحله اول از بخش کیفی 15 نمونه براساس روش نمونه گیری هدفمند از متخصصان حیطه انگیزش یادگیری و با روش دلفی عوامل آسیب زای انگیزش یادگیری تایید می­شوند. در بخش کمی براساس روش کوکران 400 نمونه از اعضای هیات علمی دانشگاه­های آذربایجان شرقی انتخاب شدند. در مرحله کیفی از مصاحبه و در بخش کمی نیز از پرسشنامه­های استاندارد استفاده شده است. داده­های به­دست آمده با استفاده از روش همبستگی و و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که بین ظرفیت یادگیری سازمانی با انگیزش یادگیری رابطه مثبت و معنی­دار وجود دارد. علاوه براین نتایج نشان داد که مدل رگرسیون برای پیش بینی انگیزش یادگیری از طریق ظرفیت یادگیری سازمانی از لحاظ آماری معنادار است. همچنین براساس نتایج نهایی اولویت بندی مؤلفه­های آسیب رسان انگیزش یادگیری مشخص گردید.
تاریخ دریافت 23/3/1400
تاریخ پذیرش 12/7/1400

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the role of organizational learning capacity in learning motivation of faculty members of universities in East Azerbaijan province

چکیده [English]

Abstract
     The aim of this study was to explain the role of organizational learning capacity in learning motivation of faculty members of universities in East Azerbaijan province. The research was descriptive-survey and of mixed method (quantitative-qualitative). In the first stage of the qualitative section, 15 samples were confirmed based on the purposeful sampling method from experts in the field of learning motivation and the Delphi method confirmed the harmful factors of learning motivation. In the quantitative section, based on the Cochran method, 400 faculty members from East Azerbaijan universities were selected. Interview and standard questionnaires were used in qualitative and quantitative sections, respectively. The obtained data were analyzed using correlation and multiple regression methods. The results of the present study showed that there is a positive and significant relationship between organizational learning capacity and learning motivation. In addition, the results showed that the regression model is statistically significant for predicting learning motivation through organizational learning capacity. Also, based on the final results, the prioritization of harmful components of learning motivation was determined

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Informal learning
  • learning motivation
  • University faculty member
  • Harmful components of learning motivation