ارائه مدل جهت بررسی عوامل تاثیرگذار بر یادگیری سیار در آموزش بر اساس مدل FRAME در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های آزاد شرق استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده:
     هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل جهت بررسی عوامل تاثیرگذار بر یادگیری سیار در آموزش بر اساس مدل FRAME در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های آزاد شرق استان مازندران است. روش اجرای این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعة آماری آن شامل همه دانشجویان کارشناسی آزاد دانشگاه­های شرق استان مازندران در سال 1400-1399 برابر با 1617 می­شود. حجم نمونه با استفاده از روش کرجسی و مورگان و نمونه‌گیری تصادفی- طبقه­ای بر حسب جنسیت 310 نفر برآورد شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد 26سوالی عوامل موثر بر یادگیری سیار خسروی و همکاران (1393) بود. روایی پرسشنامه‌ با استفاده از روایی محتوا تأیید و میزان پایایی نیز به وسیله آلفای کرونباخ 92/. محاسبه و تأیید شد. داده‌های تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری به روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبة سوم به کمک نرم‌افزارهای آماری SPSS و PLS، تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل ابزار، یادگیرنده، اجتماعی، یادگیری تعاملی، قابلیت استفاده از وسیله کمک آموزشی، تکنولوژی اجتماعی بر یادگیری سیار در آموزش دانشجویان تاثیر دارد. رتبه تاثیر هر یک از عوامل بر یادگیری سیار در آموزش دانشجویان متفاوت است. به­گونه­ای که عامل تکنولوژی اجتماعی در رتبه اول با میانگین (98/5) و عامل قابلیت استفاده از وسیله کمک آموزشی با میانگین (23/1)در رتبه آخر قرار دارد.
تاریخ دریافت 17/12/1399
تاریخ پذیرش 4/8/1400

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model to investigate the factors affecting mobile learning in education based on the FRAME model in graduate students of Islamic Azad Universities in East of Mazandaran

چکیده [English]

 
Abstract:
     The purpose of this study was to present a model to investigate the factors affecting mobile learning in education based on the FRAME model in graduate students of Islamic Azad Universities in the east of Mazandaran. The present research employed descriptive survey method with a statistical population of 1617 students including all Islamic Azad University undergraduate students in the east of Mazandaran in 1399-1400 academic year. The sample size was calculated at 310 people using Krejcie and Morgan method and stratified random sampling, taking into account the gender of the participants. A standard 26-item questionnaire of factors affecting mobile learning (Khosravi et al, 2014) was utilized. The validity of the questionnaire was confirmed using content validity and the reliability was confirmed by Cronbach's alpha (0.92). The research data were analyzed using structural equation modeling using third-order confirmatory factor analysis using SPSS and PLS. The results of the study showed that the factors of tools, learner, social, interactive learning, the ability to use teaching aids, and social technology have an impact on mobile learning in student education, each with different impact. In addition, it was found that the social technology factor occupies the first rank with an average of 5.98, and the ability to use educational aids stands last with an average of 1.23