بررسی عوامل موثر بر افزایش کیفیت خدمات آموزشی درسیستم آموزش مجازی مدارس ابتدایی شهرستان چالوس از دیدگاه اولیای دانش آموزان (با تاکید برآموزش دوره بیماری کووید19)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
    هدف از این پژوهش، بررسی عوامل موثر برافزایش کیفیت خدمات آموزشی در سیستم آموزش مجازی مدارس ابتدایی شهر چالوس است. جامعه آماری این پژوهش شامل تعداد 7910 نفر از اولیاء و خانواده دانش آموزان بوده که براساس جدول مورگان 1 وکرجسی، به تعداد 367 نفر انتخاب شده است. روش نمونه­گیری به روش تصادفی طبقه­ای استفاده شده است. برای سنجش عوامل موثر برافزایش کیفیت خدمات آموزشی از پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات آموزشی و جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز، از پرسش نامه استاندارد سرکوآل به عنوان یک روش برتر برای اندازه­گیری انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات استفاده شده است. این پرسشنامه شامل پنج مقیاس (فیزیکی، قابلیت اطمینان، ضمانت، مسئولیت پذیری و همدلی) است. برای تحلیل نتایج تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی و از آزمون کولموگروف اسمیرنف (K.S) برای نرمال بودن داده­ها استفاده شده است. داده­ها یی که نرمال بوده است از آزمون­های پارامتریک و داده­هایی که  غیرنرمال بوده از آزمون­های غیر پارامتریک استفاده شده است. همچنین برای تحلیل استنباطی داده­ها از آزمون معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL بهره­گیری شده است. نتایج پژوهش نشان داد که، متغیرهای عوامل محسوس (با بار عاملی 68%)، قابلیت اطمینان (با بار عاملی59%)، پاسخگوئی (با بار عاملی79%)، اطمینان خاطر (با بار عاملی86%)، همدلی (با بار عاملی90%)، تاثیر معنی­داری روی کیفیت خدمات آموزشی در سیستم آموزش مجازی داشتند. همچنین، همدلی با میانگین رتبه 48/15، اطمینان خاطر با میانگین رتبه 87/14، پاسخگوئی با میانگین رتبه50/13، عوامل محسوس با میانگین رتبه17/11 و قابلیت اطمینان با میانگین رتبه 89/9 به ترتیب، مهم­ترین عوامل موثر بر کیفیت خدمات آموزش در سیستم آموزش مجازی بودند. با توجه به نتایج به­دست آمده می­توان گفت که از دیدگاه اولیاء و خانواده دانش آموزان، متغیر «همدلی» بیشترین تاثیر را بر روی کیفیت خدمات آموزشی فضای مجازی دارد داشته که باید بیش از سایر متغیرها به آن توجه نمود.
تاریخ  دریافت  9/3/1400
تاریخ پذیرش 4/8/1400
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effective factors on enhancing the quality of educ services in the virtual education system of primary section county from the viewpoint of students (with emphasis on education education 19)

چکیده [English]

    The purpose of this study was to investigate the factors affecting the quality of educational services in the virtual education system in primary schools in Chalous. The statistical population was 7910 students' parents and students, which was selected based on Morgan and Krejcie table, 367 people. The sampling method is stratified random method that is used to assess the factors affecting the quality of educational services and directionIn order to collect the required information, the standard questionnaire was used as a superior method for measuring customers' expectations of service quality. And included five scales (physical, reliability, guarantee, responsibility and empathy). To analyze the results, descriptive statistics and descriptive statistics and inferential statistics and Kolmogorov-Smirnov test (k.s) were used for the normality of the data. Data that were normal used non-parametric tests and data that were abnormal used non-parametric tests.
    Structural equation test with LISREL software was also used for inferential analysis of data.
The results showed that the variables of tangible factors (with a factor load of 68%), reliability (with a factor load of 59%), accountability (with a factor load of 79%), reliability (with a factor load of 86%), empathy (with a factor load of 90%), meaningful effect Dari on the quality of educational services in the virtual education system.
Also, empathy with an average rank of 15.48, confidence with an average rank of 14.87, responsiveness with an average rank of 13.50, tangible factors with an average rank of 11.17 and reliability with an average rank of 9.89 are the most important effective factors, respectively.
    On the quality of education services in the virtual education system According to the obtained results, it can be said that from the perspective of parents and families of empathetic students, it has the greatest impact on the quality of cyberspace educational services Which should be considered more than other variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: education system
  • Quality of educational services
  • Cyberspace
  • Primary education