ارائه الگوی معتبر برای برنامه درسی مبتنی بر توجه به همه خرده فرهنگ‌ها در نظام برنامه درسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
    این پژوهش به دو هدف صورت گرفته است: نخست، بررسی وضعیت موجود و توجه به مولفه های مربوط به خرده فرهنگ­ها بر اساس دو عنصر اهداف و محتوای برنامه درسی ایران، دوم، طراحی و اعتبار سنجی الگوی مناسب بر اساس دیدگاه متخصصان برنامه درسی که در آن تبدیل به وضعیت مطلوب شود.
     روش پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است که از طریق تحقیق ترکیبی از نوع اکتشافی، به بررسی و پاسخگویی سئوالات پژوهش می­پردازد. از آن جا که ماهیت پژوهش مستلزم بررسی و تحلیل دیدگاه ها، تجارب و نظرات استادان و صاحب نظران حوزه آموزش چندفرهنگی است، از روش پدیدارشناسی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه متخصصان حوزة برنامه درسی آموزش چندفرهنگی در آموزش و پرورش و دانشگاه های کشور بود که برای نمونه­گیری از آن ­ها، از روش نمونه گیری هدفمند مبتنی بر گلوله برفی استفاده شد. همچنین برای جمع آوری اطلاعات در سوال اول از روش تحلیل و بررسی کتاب­های مربوط و در سوال دوم و چهارم از رویکرد مصاحبه، بهره گرفته شده است.
    یافته­ها: نتایج به دست آمده در سوال نخست نشان داد که توجه به اقوام و فرهنگ­ها در اهداف و محتوای برنامه درسی دوره متوسطه اول، کمترین جایگاه را دارد. در سوال دوم، تمامی متخصصان و استادان دانشگاه­ها بر توجه به خرده فرهنگ­ها در برنامه درسی اذعان داشتند. آنها دیدگاه­های خود را در زمینه لحاظ کردن اهداف آموزشی، موضوعات و محتوای برنامه درسی مبتنی بر اقوام و فرهنگ­های ایرانی به عنوان دو عنصر برنامه درسی بیان کردند. با استفاده از کد گذاری اولیه، دو عنصر هدف و محتوا از میان نظرات آنها استخراج گردید. سپس بر اساس دیدگاه­های آنها الگویی مناسب برای توجه و دقت بیشتر به این مهم طراحی شد. الگوی طراحی شده، بیانگر توجه بیشتر مولفان و سیاستگذاران آموزش و پرورش به موضوع اهداف و محتوای برنامه درسی در توجه به اقوام و فرهنگ­ها است. این الگو از دیدگاه متخصصان و دست اندرکاران آموزشی و دانشگاهی معتبر تشخیص داده شد.
تاریخ دریافت 9/12/1399
تاریخ پذیرش 4/8/1400

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a valid model for the curriculum based on attention to all subcultures in the Iranian curriculum system

چکیده [English]

 
   This research has been done for two purposes: first, to study the current situation and pay attention to the components related to subcultures based on the two elements of objectives and content of the Iranian curriculum, and second, to design and validate an appropriate model based on the views of curriculum experts where it turns into a desired situation.
     The method used in the present research is applied in terms of purpose, which examines and answers research questions through a combination of exploratory research. Since the nature of the research requires the study and analysis of the views, experiences and opinions of professors and experts in the field of multicultural education, the phenomenological method has been used. The statistical population of this study included all specialists in the field of multicultural curriculum in education and universities. The snowball purposive sampling method was utilized. In addition, in order to collect information for the first question, the analysis and review of relevant books and for the second and fourth questions, the interview approach has been used.
    Results: The results obtained in the first question showed that attention to ethnicities and cultures has a low position in the objectives and content of the curriculum of the first grade secondary school. In the second question, all university specialists and professors acknowledged the importance of subcultures in the curriculum. They expressed their views on considering the educational goals, topics and content of the curriculum based on Iranian ethnicities and cultures as two elements of the curriculum. Using initial coding, two elements of purpose and content were extracted from their comments. Then, a suitable model was designed to pay more attention to this important issue based on their views. The designed model indicates the authors' and educational policy makers' attention to the goals and content of the curriculum with regard to ethnicities and cultures. This model was recognized from the perspective of experts and those involved in education and the academia.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: subcultures
  • Iranian curriculum
  • Multiculturalism
  • Validation