برنامه درسی پنهان و پیدا در پیکره آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده :
     هدف پژوهش حاضر، بررسی برنامه درسی پنهان است. این تحقیق از نوع توصیفی و آمیخته است. روش اجرای این پژوهش بدین­گونه بوده است که برای جمع آوری این اطلاعات، پایگاه های اطلاعاتی iranmedexT,sid,magiran, pubmed, science  و مجلات و فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزشی عالی با کلید واژه های برنامه درسی، برنامه درسی پنهان ، آموزش عالی، مولفه های برنامه درسی پنهان و ترکیبی از آن ها در بازه زمانی بین سال­های 2000 تا 2020 مورد جستجو قرارگرفت. مطالعاتی که نقش مولفه­های برنامه درسی پنهان را در طول تحصیلات آموزش عالی مورد بررسی قرارداده بودند، با روش نمونه­گیری هدفمند، از میان 40مقاله مورد بررسی شده، و 15 مقاله مرتبط با موضوع انتخاب شدند. سپس با توجه به مولفه­های برنامه درسی پنهان، مطالب مرتبط در زمینه مفهوم برنامه پنهان، نظریه های برنامه پنهان، مولفه­های پدید آورنده برنامه درسی پنهان در آموزش عالی از مقاله های مرتبط استخراج و در قالب ساختاری تنظیم شد نتایج این پژوهش نشان می­دهد که: در این پژوهش، مشخص گردید که برنامه درسی پنهان را باید از سرمایه­های مفهومی رشته برنامه درسی به شمار آورد.طراحان و برنامه ریزان درسی نظام آموزش عالی آن چه­را که برای رشد و تربیت دانشجویان، طراحی و برنامه‌ریزی می‌کنند، برنامه درسی رسمی است و به جنبه های برنامه درسی پنهان توجه نمی­کنند. بنابراین ضروری است که توجه خاصی به این بعد از برنامه درسی صورت بگیرد تا تغییرات اساسی در زمینه آموزش دانشجویان، فراهم گردد.
تاریخ دریافت 23/4/1400
تاریخ انتشار 4/8/1400

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hidden curriculum in the body of higher education

چکیده [English]

Abstract:
     The purpose of this study was to investigate the hidden curriculum. In this study, it was found that the hidden curriculum should be considered a conceptual capital of curriculum development. To collect this information, databases such as iranmedexT, SID, magiran, pubmed, science, and the issues of Studies of Higher Education Curriculum with the keywords curriculum, hidden curriculum, higher education, hidden curriculum components and a combination of them were searched between 2000 and 2020. Studies that examined the role of hidden curriculum components during higher education were selected via purposive sampling method from among the 40 articles reviewed, and 15 related articles, and then, according to the components of the hidden curriculum, related materials on the concept of the hidden curriculum, theories of the hidden curriculum, the components of the hidden curriculum in higher education were extracted from related articles and were structured. The results of this study show why the designers and curriculum planners of the higher education system The development of students is planned and planned, the curriculum is formal and no hidden aspects of the curriculum are considered. Special attention should be paid to this dimension of the curriculum to provide fundamental changes in the field of student education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Curriculum
  • hidden curriculum
  • Hidden Curriculum Theory
  • Higher Education
  • hidden curriculum components