بررسی عوامل زمینه‌ای در انتقال باورهای کارآفرینی به دانش‌آموزان هنرستان‌های کار دانش استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
هدف از تحقیق حاضر، بررسی عوامل زمینه­ای در انتقال باورهای کارآفرینی به دانش‌آموزان هنرستان‌های کار دانش استان گیلان است. روش اجرای این پروژه آمیخته اکتشافی است که بصورت کیفی و کمی به بررسی مولفه های مورد نظر پرداخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی 34 نفر از کارشناسان اداره آموزش و پرورش که 20 نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند و داده های مربوط به مصاحبه نیمه ساختار یافته از آنان جمع آوری شد؛ سپس در بخش کمی از 251 نفر از مدیران و هنرآموزان به کمک جدول مورگان 148 نفر به روش تصادفی ساده در دسترس برای جمع آوری اطلاعات مربوط به پرسشنامه های تحقیق انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات این پژوهش در بخش کیفی بصورت کدگذاری از نرم افزار (MaxQDA) و در بخش کمی به صورت معادلات ساختاری از نرم افزار (Smart PLS 2.0) استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که عوامل زمینه­ای (همچون: خانواده، حمایت دولت و...) در سطح معناداری (05/0>P) بر انتقال الگوی باورهای کارآفرینی تاثیر گذار است. در نتیجه می توان گفت کارآفرینی با ایجاد اشتغال، توزیع متناسب در آمدها، کاهش اضطراب های اجتماعی، بهره برداری از منافع و فعال شدن آنها، بهبود کیفیت زندگی، کشف نیازهای ابداع و توسعه کالاها و خدمات جدید، نقش موثری در رشد و توسعه کشور دارد. بنابراین با توجه به یافته های این پژوهش آموزش کارآفرین در کتب درسی در مدارس ابتدایی بسیار حائز اهمیت و ضروری است. چراکه کتاب درسی، مهم ترین رسانه آموزشی است که همه روزه معلمان و دانش آموزان می­توانند از آن استفاده کنند.
تاریخ دریافت 8/7/1400
تاریخ انتشار 4/8/1400

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Underlying Factors in Transmitting Entrepreneurial Beliefs to Students of Vocational Schools in Gilan Province

چکیده [English]

Abstract
      The purpose of this study is to investigate the underlying factors in the transfer of entrepreneurial beliefs to students of vocational schools in Gilan province. The research method is a combination of exploratory and qual-quan that addresses the relevant components. The research population in the qualitative section consisted of 34 experts of the Department of Education, 20 of whom were purposefully selected and from whom the semi-structured interview data were collected. Using Morgan table, 148 people were selected by simple random sampling method to collect information related to research questionnaires. To analyze the data in the qualitative part as coding and quantitative part as structural equations, MaxQDA and Smart PLS 2.0 were used, respectively. Findings of this study showed that underlying factors (such as family, government support, etc.) affect the transfer of entrepreneurial beliefs (p<0.05). As a result, it can be stated that entrepreneurship has an effective role in the growth and development of the country by creating employment, proportional distribution of incomes, reducing social anxiety, exploiting and activating the resources, improving the quality of life, discovering the needs of inventing and developing new goods and services. According to the findings of the present study, teaching entrepreneurship in textbooks in primary schools is very necessary because the textbooks are the most important educational media that teachers and students use every day.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: belief transfer
  • Entrepreneur
  • Entrepreneurship Model
  • Entrepreneurial knowledge