تاثیر شیوه های مختلف تدریس تربیت بدنی بر مشارکت ورزشی دختران دارای اضطراب اجتماعی اندام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده:
      دانش آموزان نگران هستند که دیگران در خلال تمرینات ورزشی، ظاهر بدنی آنها را چگونه ارزیابی می کنند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تدریس مشارکتی و رقابتی بر مشارکت ورزشی دانش آموزان دچار اضطراب اجتماعی اندام است. از میان تعداد 250 دانش آموز دختر دوره راهنمایی به صورت خوشه­ای نمونه­گیری صورت گرفت و سپس به صورت تصادفی به سه نمونه 40 نفره تقسیم شدند. داده­ها با روش آماری تحلیل واریانس وکوواریانس با اندازه­های تکراری و آزمون t زوجی، باکس، گرین هاوس – گیزر و ماچلی تحلیل شدند. در پیش آزمون و پس آزمون، تمامی افراد پرسشنامه انگیزش ورزشی و اضطراب اجتماعی اندام و عزت نفس را تکمیل کردند. پس از 14 جلسه، یک پس آزمون به عمل آمد. نمونه­های انتخاب شده، در پیش آزمون که شـامل عوامـل آمـادگی جسـمانی و حرکتی بـود، شـرکت کردنـد. یافته­های این تحقیق نشان دادند که هر دو شیوه تدریس رقابتی و مشارکتی، بر روی دانش آموزان دارای اضطراب اندام موثر است. ولی تأثیر تدریس مشارکتی مثبت و دارای ثبات بیشتری است. روش رقابتی هر چند که منجر به افزایش مشارکت ورزشی می­شود. ولی عزت نفس شده را در آنها کاهش و اضطراب را افزایش می­دهد. تدریس مشارکتی در کاهش اضطراب اجتماعی اندام و افزایش مشارکت ورزشی موثرتر از تدریس رقابتی است.
تاریخ دریافت 11/7/1400
تاریخ انتشار 4/8/1400

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different methods of teaching physical education on sports participation in girls with limb social anxiety

چکیده [English]

Abstract:
    Students worry about how others will assess their physical appearance during exercise. The aim of this study was to investigate the effect of participatory and competitive teaching on sports participation of students with limb social anxiety. 250 female middle school students were selected through cluster sampling and were then randomly divided into three samples of 40 participants. Data were analyzed by analysis of variance and covariance with repeated measures and paired t-test, Box, Greenhouse-Geiser and Machley. In the pre-test and post-test, all individuals completed the Sports Motivation and Social Anxiety and Self-Esteem Questionnaire. After 14 sessions, a post-test was administered. The selected samples participated in the pre-test, which included physical and motor fitness factors. Both competitive and participatory teaching methods were effective on students with limb anxiety, but the effect of participatory teaching is positive and stable. Competitive approach, although leading to increased sports participation, reduces self-esteem and increases anxiety. Collaborative teaching is more effective than competitive teaching in reducing social anxiety and increasing sports participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Participatory Teaching
  • Competitive Teaching
  • Limb Social Anxiety
  • Participation in Sports
  • self-esteem