بررسی وضعیت موجود و بهینه برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان مبتنی بر مهارت‌های معلمی از دیدگاه دانشجومعلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
      هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه دانشجومعلمان رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان فارس در مورد وضعیت موجود و بهینه برنامه درسی رشته علوم تربیتی(آموزش ابتدایی)، مبتنی بر مهارت­های معلمی است. بدین منظور از 208 نفر دانشجوی ترم آخر علوم تربیتی طبق جدول کرجسی مورگان، 130 نفر به روش تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش اجرای این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی و ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته مهارت­های معلمی بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون t  تک نمونه­ای استفاده شده است. جنبه­های اصلی مورد سنجش مهارت­های معلمی در این ابزار عبارتند: از مهارت­های فردی معلم، ارتباطی، مدیریت کلاس، تدریس اثربخش، استفاده از تکنولوژی و ابزار، برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی، پژوهش و خلاقیت. این مهارت­ها، در ده عنصر الگوی برنامه درسی اگر در دو وضعیت موجود و بهینه محاسبه شده اند. نتایج این پژوهش نشان داد که هیچ یک از عناصر برنامه درسی در سطح بهینه نیستند. در این میان، عنصر نقش معلم از نظر مهارت­های آموزشی بیشترین اختلاف را با وضعیت مطلوب خود دارد. بنابراین برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان برای این که بتواند معلمان ماهرتری به بدنه آموزش و پرورش تزریق کند، نیاز به اصلاح و غنی­سازی برنامه درسی خود دارد.
تاریخ دریافت 8/7/1400
تاریخ انتشار 4/8/1400

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the current and optimal situation of Farhangian University curriculum based on teacher skills from the perspective of student-teachers

چکیده [English]

Abstract
     The purpose of this study was to investigate the views of student-teachers in the field of educational sciences at Fars Farhangian University about the current and optimal status of the curriculum in the field of educational sciences (primary education), based on teacher skills. For this purpose, out of 208 senior students of educational sciences according to Krejcie Morgan table, 130 were randomly selected as a statistical sample. The research method was descriptive-survey and the research tool was a researcher-made questionnaire of teacher skills. One-sample t-test was used to analyze the data. The main aspects of teacher skills being measured in this tool include individual teacher skills, communication, classroom management, effective teaching, use of technology and tools, planning, monitoring and evaluation, research and creativity. These skills are calculated in ten elements of Acker curriculum model in both existing and optimal situations. The results show that none of the curriculum elements are at the optimal level. Among these, the element of teacher role in terms of educational skills is the most different from its desired status. Therefore, the curriculum of Farhangian University needs to be modified and enriched in order to be able to inject more skilled teachers into the body of education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Current status of the curriculum
  • Farhangian University
  • teacher skills
  • curriculum elements