مروری بر مطالعات انجام گرفته در مورد نقش اضطراب اجتماعی اندام بر عزت نفس دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
    یکی از انواع اضطراب که در افراد جامعه به­ویژه دانش آموزان بسیار حائز اهمیت است و گاهی موجب کاهش عزت نفس افراد در جامعه می­شود اضطراب اجتماعی بدن است. با توجه به شیوع اضطراب اجتماعی اندام و تأثیرگذاری منفی و نیرومند آن بر انگیزة مشارکت در گروههای همسالان، مطالعة این عامل و نحوة تعامل آن با ویژگی های شخصیتی از نظر تاثیرگذاری برانگیزة مشارکت در گروه­ها ضروری می نماید. تحقیق حاضر، مروری بر مطالعات انجام گرفته در مورد نقش اضطراب اجتماعی اندام بر عزت نفس دانش آموزان است. همه منابع در دسترس با توجه به کلمات کلیدی مناسب در این مقاله مروری آورده شده است. منابع در بازه زمانی بیست سال گذشته ( 1380-1399) بررسی و تحلیل شد. نتایج اغلب مقالات نشان داد که: 1- بین اضطراب اجتماعی اندام و مولفه های سلامت روان (شکایت های جسمانی، اضطراب، افسردگی، ناسازگاری اجتماعی) ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد 2- بین اضطراب اجتماعی اندام و مولفه های سلامت روان (عزت نفس و اعتماد به نفس) ارتباط منفی و معکوس وجود دارد 3-اضطراب اجتماعی اندام به عنوان یک پیش بینی کننده منفی برای مشارکت در گروه همسالان است. مجموع نتایج کلی این پژوهش نشان می­دهد که اضطراب اجتماعی اندام به عنوان یک عامل اصلی در میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیت­های گروهی به شمار می­رود. برای حضور فعال­تر این دانش­آموزان در فعالیت­های گروهی پیشنهاد می­شود معلمان و مربیان از روش­های نوین و فعال تدریس فعال­تر استفاده نمایند.این روش­ها با بالا بردن عزت نفس، نقش موثری درحضور فعال دانش آموزان در فعالیت­های گروهی دارند.
تاریخ دریافت 13/6/1400
تاریخ انتشار 12/7/1400

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of studies on the role of social anxiety of the limbs on self-esteem

چکیده [English]

Abstract:
One of the types of anxiety that is very important in society, especially among students, and sometimes reduces the self-esteem of people is the social anxiety of the body. In fact, it is a personality condition that is defined as the degree to which people are concerned about how people look at their bodies. Research shows that people who are very anxious about their body shape are less likely to be present in public, and if they do, they often do so with external motivations. Considering the prevalence of social anxiety in the body and its negative and strong effect on the motivation to participate in peer groups, it is necessary to study this factor and how it interacts with personality traits in terms of the effective effect of participation in groups. Therefore, the present study is a review of studies on the role of limb social anxiety on students' self-esteem. All available resources according to the appropriate keywords are given in this review article. Sources were reviewed and analyzed during the last twenty years (2001-2011). The results of this article showed that (1) There is a positive and significant relationship between social anxiety of the limbs and components of mental health (physical complaints, anxiety, depression, social incompatibility), (2) There is a negative and inverse relationship between social anxiety of the limbs and components of mental health (self-esteem and self-confidence), (3) Limb social anxiety was a negative predictor for participation in peer group. The overall results show that limb social anxiety is a major factor in students' participation in group activities. For a more active presence of these students in group activities, it is recommended that teachers and educators use more active teaching methods. These methods play an effective role in the active presence of students in group activities by raising self-esteem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: social physique anxiety
  • Confidence
  • Curriculum planning
  • self-esteem
  • participation in peer group