ارزیابی و مقایسه مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان عادی با دانش آموزان نیازهای ویژه با تاکید بر آموزش تلفیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
      هدف این پژوهش، ارزیابی مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان عادی و مقایسه آن با دانش آموزان استثنایی، با تاکید بر آموزش تلفیقی است. روش اجرای این تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری، تمام دانش آموزان مدارس عادی و استثنایی دوره ابتدایی استان قم که در پایه تحصیلی دوره دوم ابتدایی بودند را شامل می‌شود. نمونه تحقیق بر اساس جدول مورگان، تعداد 495 نفر به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش، تست مهارت‌های اجتماعی وایلند بود که روایی آن به وسیله متخصصان و پایایی آن معادل 83/. براساس آلفای کرانباخ مورد تایید قرارگرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، ازآمار توصیفی(جداول فراوانی درصد، نمودارها، محاسبه‌ شاخص‌های مرکزی و پراکندگی) و در بخش آمار استنباطی، به برای تحلیل داده‌ها از آزمون(T) تک نمونه‌ای وآزمون لون بهره گرفته شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد: میانگین متغیر «خودیاری عمومی» به ترتیب در دانش‌آموزان استثنایی(73/99درصد) و در عادی(99/99 درصد)، «خودیاری ‌در خوردن» (54/75 درصد) و(49/96درصد)، «خودیاری در پوشیدن» (20/70 درصد) و (86/96 درصد)، «خودرهبری» (93/6 درصد) و (72/64 درصد)، «مسایل شغلی» (10/69 درصد) و(49/96 درصد)، «جابجایی، حرکت و جنبش»(32/67 درصد) و(07/94 درصد)، «ارتباط کلامی» (87/52 درصد) و(56/76درصد)، «اجتماعی بودن»(68/64 درصد) در مقابل (83/99 درصد) به دست آمده است.
تاریخ دریافت 3/6/1400
تاریخ انتشار 4/8/1400

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and comparison of the social skills of normal students and students with special needs with emphasis on integrated education

چکیده [English]

Abstract:
    The aim of this study was to assess the social skills of ordinary students and compare them with exceptional students with an emphasis on integrated education. The research method employed was descriptive survey, with the statistical population consisting of all normal and exceptional school students in the elementary school of Qom province. The research sample comprised 495 participants randomly chosen through Morgan table. The research instrument was Vinland’s Social Skills Test, whose validity was approved via expert opinion with its reliability equivalent to 0.83% based on Cronbach’s alpha. Descriptive statistics (percentage frequency tables, graphs, central indexes and dispersion) and inferential statistics were used to analyze the data using one-sample T test and Levene’s test. The results showed that the mean of general self-help was 99.73% and 99.99%, self-help in eating 75.54% and 96.49%, self-help in wearing 70.20% and 96.66%, self-leadership 6.93% and 72.74%, occupational issues 69.10% and 96.99%, movement and mobility 67.32% and 94.07%, verbal communication 52.87% and 76.56%, socializing 64.68%  and 99.83% is obtained in exceptional and normal students, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Assessment
  • social skills
  • exceptional Children
  • normal students