شناسایی عوامل تاثیر گزار بر مسئولیت پذیری اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهرستان نوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده:
     این پژوهش با هدف بررسی و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر مسئولیت­پذیری اجتماعی دانش­آموزان متوسطه شهرستان نوشهر انجام یافته است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ جمع­آوری اطلاعات توصیفی و به روش همبستگی انجام گرفته است و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه معلمان متوسطه شهرستان نوشهر می­شود که بر اساس جدول مورگان 275 نفر به­عنوان نمونه آماری انتخاب و به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی که دارای 36 سوال و به طیف لیکرت صورت گرفته است. برای تحلیل یافته­ها، علاوه بر آمار توصیفی (شاخص­های گرایش مرکزی و نمودارها) از روش استنباطی و با استفاده از نرم­افزار pls و از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که عوامل تاثیرگذار بر مسئولیت­پذیری اجتماعی دانش آموزان شناسایی که سهم هریک از عوامل بر اساس آماره t در سطح معنی­داری تایید و عوامل عزت نفس، احساس تعلق، احساس امنیت، تعهد درونی، تعهد بیرونی شناسایی شدند.
تاریخ دریافت 3/11/ 1400
تاریخ پذیرش 8/4/ 1400

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the factors affecting the social responsibility of high school students in Nowshahr

چکیده [English]

Abstract:
   This study aimed to investigate and identify the factors affecting the social responsibility of high school students in Nowshahr. The research method was applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection via correlation method. The research population included all high school teachers in Nowshahr, out of which 275 participants were selected as the research sample according to Morgan's Table through simple random sampling method. The Standard Questionnaire of Social Responsibility (36 items in Likert Scale) was utilized to collect data. In order to analyze the findings, in addition to descriptive statistics (measures of central tendency and graphs), the inferential method was used via PLS and the structural equation method. The results of this study indicate that the statistically significant identified factors affecting students' social responsibility include self-esteem, sense of belonging, sense of security, internal commitment, and external commitment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Identification of responsibility factors
  • high school students
  • Nowshahr