اثربخشی آموزش هنر مبتنی برتـدریس مشـارکتی، بدیـعه پـردازی و بارش‏مغزی بر تربیت هنری دانـش‏آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
     هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش هنر مبتنی بر سه روش تدریس مشارکتی، بدیعه‏پردازی، و بارش مغزی بر تربیت هنری دانش‏آموزان پایۀ هشتم بود که به روش شبه‏آزمایشی انجام شده است. جامعه آماری کلیه دانش‏آموزان پایۀ هشتم شهرستان رامسر بودند که از این تعداد 60 نفر به روش تصادفی خوشه­ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. و به پرسشنامه تربیت هنری تن تز با پایایی محاسبه شدۀ (088/0) پاسخ دادند. داده‏های حاصل از پژوهش با استفاده ازآمار توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بین میزان تربیت هنری دانش‏آموزانی که تحت آموزش هنر مبتنی بر روش تدریس مشارکتی، بدیعه‏پردازی، و بارش‏مغزی قرار گرفته‏اند تفاوت معنادار وجود دارد و هر یک از سه روش تدریس بر مؤلفه‏های تربیت هنری نیز تأثیر جداگانه و متفاوت دارند. بدین­صورت روش تدریس مشارکتی با میانگین (98/2) بیشترین تأثیر را بر تربیت هنری داشته است و روش تدریس بارش مغزی با میانگین (95/2) و روش تدریس بدیعه‏پردازی با میانگین (89/2)هم به ترتیب بر تربیت هنری مؤثر بوده‏اند. آموزش هنر مبتنی برتـدریس مشـارکتی، بدیـعه پـردازی و بارش‏مغزی بر تربیت هنری دانـش‏آموزان در 8 جلسۀ 90 دقیقه‏ای اجرا شد. یافته ها نشان داد که به حوزۀ تولید هنری، در برنامۀ درسی موجود آموزش هنر در دورۀ راهنمایی (متوسطه اول) تحصیلی پرداخته شده است. در حالی که به حوزه‏های نقد هنری، تاریخ هنری، زیبایی شناسی، در برنامۀ درسی موجود آموزش هنر دورۀ راهنمایی تحصیلی توجه چندانی نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of art education based on participatory teaching, rhetoric and brainstorming on students' art education

چکیده [English]

 
Abstract
     The aim of this study was to evaluate the effectiveness of art education based on the three methods of participatory teaching, rhetoric, and brainstorming on the art education of eighth grade students using a quasi-experimental method.The statistical population was all eighth grade students in Ramsar city from which 60 people were selected by cluster random sampling.They answered the body thesis training questionnaire with calculated reliability (0.088) The data obtained from the study were analyzed using descriptive and inferential statistics (analysis of covariance). There is a significant difference between each of the three teaching methods and the components of art education have a separate and different effect. Thus, participatory teaching method with an average (2.98) has had the greatest impact on art education, and the method of teaching brainstorming with an average (2.95) and the method of teaching rhetoric with an average (2.89) on education, respectively. Art has been influential. Art education based on participatory teaching, rhetoric and brainstorming was performed on students' art education in 8 sessions of 90 minutes. The findings showed that the field of art production in the existing curriculum of art education in middle school) There is education. While the areas of art criticism, art history, and aesthetics are not included in the current curriculum for middle school art education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Arteducation
  • brainstorming
  • Participatory
  • synectics