تاثیر نرم افزار آموزشی رایانه‌ای بر مهارت‌های زندگی در کودکان پیش‌دبستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
     نقش فناوری و نرم­افزارهای آموزشی به‌منظور ارتقاء کیفیت آموزش و یادگیری به‌عنوان یکی از فعالیت­های کلیدی در آموزش، مورد توجه قرار گرفته است. نظر به اهمیت جایگاه فناوری و نرم افزارهای آموزشی در فرآیند یادگیری، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نرم افزار آموزشی رایانه‌ای بر مهارت­های زندگی در کودکان پیش‌دبستان صورت گرفته است.
روش پژوهش حاضر علی- مقایسه‌ای و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش‌آموزان مقطع پیش‌دبستانی منطقه 5 شهر تهران در سال 1400 است که نمونه آماری با روش غیراحتمالی (نمونه‌گیری در دسترس) و در دو گروه الف) داراى ﺗﺠﺮﺑﻪ استفاده نرم افزارهای آموزشی رایانه‌ای و ب) ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ استفاده نرم افزارهای آموزشی رایانه‌ای، انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ مهارت­های زندگی در کودکان بود. داده‌های تحقیق نیز با استفاده از آزمون تی مستقل توسط نرم افزار spss22 تحلیل شدند. یافته‌های این مطالعه مشخص کرد مهارت­های زندگی در ﺑﻴﻦ دانش‌آموزان دارای ﺗﺠﺮﺑﻪ استفاده نرم افزارهای آموزشی رایانه‌ای بالاﺗﺮ از دانش‌آموزان ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ استفاده نرم افزارهای آموزشی رایانه‌ای است و می‌توان گفت نرم افزار آموزشی رایانه‌ای بر مهارت­های زندگی در کودکان پیش دبستانی تاثیر دارد. نتایج حاکی از اثربخشی نرم افزار آموزشی رایانه‌ای بر مهارت­های زندگی در کودکان پیش‌دبستان بود، لذا مدارس و مراکز پیش دبستانی می‌توانند از نرم افزارهای آموزشی مناسب برای افزایش مهارت­های زندگی در کودکان استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of computer educational software on life skills in preschool children

چکیده [English]

Abstract
      Introduction: The role of technology and educational software in order to improve the quality of education and learning as one of the key activities in education has been considered. Due to the importance of technology and educational software in the learning process, this study was conducted to investigate the effect of computer educational software on life skills in preschool children. Methods: The method of the present study is causal-comparative and applied in terms of purpose. The statistical population of this study includes preschool students in District 5 of Tehran in 1400. The statistical sample is non-probability method (available sampling) and in two groups a) have experience in using computer educational software and b) have no experience in using computer educational software. The life skills questionnaire in children was selected as the data collection tool. Research data were analyzed using independent t-test by spss22 software. Results: The findings of this study showed that life skills among students with experience of using computer educational software higher than students without experience of using computer educational software and it can be said that computer educational software has an effect on life skills in preschool children.  Conclusion: The results showed the effectiveness of computer educational software on life skills in preschool children, so schools and preschools can use appropriate educational software to increase life skills in children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: educational software
  • computer
  • Life skills
  • Preschool Children