تأثیر رهبری تحول‌آفرین و فرایندهای مدیریت دانش بر میزان نوآوری سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان نوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
     این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رهبری تحول‌‌آفرین و فرایندهای مدیریت دانش بر میزان نوآوری سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان نوشهر صورت گرفته است. روش اجرای این تحقیق از نظر هدف، کاربردی، از لحاظ جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل همه معلمان ابتدایی شهرستان نوشهر می­شود که براساس جدول مورگان 180 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده­اند. برای جمع‌‌آوری اطلاعات از سه پرسشنامه استاندارد (پرسشنامه رهبری تحول آفرین، فرآیندهای مدیریت دانش و نوآوری سازمانی) استفاده گردید و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، علاوه بر آمار توصیفی از تحلیل همبستگی استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که  رهبری تحول‌آفرین بر نوآوری سازمانی معلمان تأثیر دارد. همچنین فرآیندهای مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی معلمان تأثیر معنی‌داری دارد. با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر فرایندهای مدیریت دانش و نوآوری سازمانی، به مدیران و مسئولان آموزش و پرورش پیشنهاد می‌گردد: 1- ویژگی‌های شخصیتی رهبری تحول‌‌‌آفرین در فرآیند گزینش و جانشین‌پروری رهبران و همچنین، ترویج فرهنگ تحول‌آفرینی و تقویت ویژگی‌های تحول‌آفرینی، تسهیل مشارکت بیشتر پیروان با ایجاد چشم‌انداز مشترک و تصریح اهمیت تعهد قوی نسبت به هدف مورد توجه جدی قرار بگیرد.2- استفاده از مهندسی مجدد وظایف سازمان توسط مدیران با استفاده از ترغیب ذهنی به عنوان عامل محرک در معلمان 3- بهره‌گیری از سبک‌های مشارکتی در مدیریت و برقراری ارتباط با معلمان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of transformational leadership and knowledge management processes on the level of organizational innovation of primary school teachers in Nowshahr

چکیده [English]

Abstract
     The aim of this study was to investigate the effect of transformational leadership and knowledge management processes on the level of organizational innovation of primary school teachers in Nowshahr. The method employed in the present research is applied in terms of purpose, correlational descriptive in terms of data collection, with the research population consisting of all primary school teachers in Nowshahr, 180 of whom were selected as the study sample according to Morgan Table. Three standard questionnaires (transformational leadership questionnaire, knowledge management processes, and organizational innovation) were used to collect data, and correlation analysis was employed to analyze the data in addition to descriptive statistics. The results of this study indicate that transformational leadership, along with knowledge management processes, affect teachers' organizational innovation. According to the results of research on the impact of transformational leadership on knowledge management processes and organizational innovation, it is suggested that managers and education officials: 1. pay serious attention to transformational leadership personality traits in the process of selecting and replacing leaders, as well as promoting transformational culture and strengthening transformational characteristics, facilitating greater participation of followers by creating a shared vision and emphasizing the importance of a strong commitment to the objective 2. use reverse engineering of organizational tasks by managers via mental motivation as a motivating factor in teachers, and 3. utilize participatory styles in managing and communicating with teachers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Transformational Leadership
  • knowledge management processes
  • organizational innovation
  • Elementary School Teachers