بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان (مطالعه موردی دانش آموزان شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسول و استادیار، گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه آزاد بین المللی کیش

چکیده

چکیده
    هدف از تحقیق حاضر، بررسی پیامد های ناشی از استفاده از اینتر نت است و این­که رسانه ها چگونه بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان از لحاظ انگیزشی و از لحاظ ارتقاء سطح کیفی و کمی آموزشی و تحصیلی تاثیر می گذارد. جامعه آماری این پژو هش، همه دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران به تعداد 382000 نفر را شامل می­شود. از این تعداد 384 نفر طبق جدول مورگان به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. ابزار این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته و حاوی سوالات پرسشنامه استاندارد اعتیاد یانگ، برای بررسی اعتیاد اینترنتی استفاده شد است، و روایی پرسشنامه از سوی متخصصان تایید گردید. برای سنجش پایایی آن، پرسشنامه میان 30 نفر اجرا شد و با ضریب الفای کرنباخ 0.78 پایایی آن مناسب به دست آمد. سپس پرسشنامه با 384 نفر اجرا شد. تحلیل آماری به وسیله آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون t انجام گرفت. یافته­های این پژوهش نشان داد که از بین تمام دانش آموزان، حدود 63 درصد کاربر اینتر نت هستند و 37 درصد کار بر اینترنت  نیستند. همچنین گذراندن اوقات فراغت، تاثیری بر وضعیت تحصیلی دانش­آموزان ندارد و بین این دو، رابطه معنا داری مشاهده نگردید. افزون بر این استفاده از اینترنت، رابطه معناداری با سطح معناداری (0.51) دارد. یعنی کاربران اینترنت، وضعیت تحصیلی بدتری داشتند و در مورد اعتیاد به اینترنت، طبق تست اعتیاد یانگ که از دانش­ آموزان به  عمل آمد حدود 64 درصد معمولی و 27 درصد در شرف به اعتیاد و 7 درصد معتاد بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Effect of Using the Internet on Students’ Educational Status (The Case of Students in Tehran)

نویسندگان [English]

  • M. Moazami 1
  • H . Shokri 2
1 Assistant professor, Department of Higher Education, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 PhD candidate, Kish Branch, Islamic Azad University, Kish, Iran. shokri154@yahoo.com
چکیده [English]

Abstract
   The aim of the present study was to investigate the potential consequences of using the internet on students’ educational status regarding their motivation and improvement of qualitative and quantitative dimensions of their education. The statistical population included all secondary school students of Tehran that totaled to 382000. Out of this number, 384 individuals were taken as the sample of the study by using Morgan’s table. The instrument of data collection was a researcher-made questionnaire including Young’s addiction questionnaire items to measure respondents’ addiction to the internet. Validity of the instrument was confirmed by experts. In order to measure the reliability, the questionnaire was piloted among 30 respondents which led to a Cronbach’s alpha index of 0.78. After the administration of the questionnaire to the study sample, statistical analyses were conducted by using one-way ANOVA and t-test. Results indicated that 63 percent of students were internet users while 37 percent were not. Also, pastime did not have any effect on students’ educational status and no relationship was observed between them. Additionally, internet users had a worsened educational condition (p= 0.51). Finally, Young’s addiction test demonstrated that about 64 percent of the students were normal, 27 percent were at the verge of addiction, and 7 percent were addicted to using the internet

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: internet
  • Educational Status
  • Students