سبک‌های مدیریتی معلمان از طریق یادگیری مبتنی بر بازی (گیمیفیکیشن) بر توسعه مهارت‌های دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده:
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش سبک­های مدیریتی معلمان از طریق یادگیری مبتنی بر بازی (گیمیفیکیشن) بر توسعه مهارت­های دانش آموزان است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه معلمان دوره ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو ساری به تعداد 400 نفر می­باشد که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده و بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان تعداد 196 نفر به عنوان اعضای نمونه مورد مطالعه انتخاب شده­اند. این پژوهش، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، جزو پژوهش­های توصیفی از نوع پیمایشی محسوب می­شود. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد سبک­های مدیریتی معلمان مک کومارک (۱۹۹۷)، مهارت­های دانش آموزان سمیعی (1393) و پرسشنامه محقق ساخته یادگیری مبتنی بر بازی مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجا که این پرسشنامه ها استاندارد هستند، از روایی لازم نیز برخوردارند. همچنین برای پایایی آن نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد که اعداد به دست آمده، نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه­ها است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار SPSS و شاخص­های توصیفی و آزمون­های کولموگروف- اسمیرنوف و رگرسیون استفاده شده است.یافته­های این پژوهش حاکی از آن است که سبک­های مدیریتی معلمان بر توسعه مهارت­های دانش آموزان و یادگیری مبتنی بر بازی (گیمیفیکیشن) تأثیرگذار است. یادگیری مبتنی بر بازی (گیمیفیکیشن)، بر توسعه مهارت­های دانش آموزان تأثیر دارد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که سبک-های مدیریتی معلمان از طریق یادگیری مبتنی بر بازی (گیمیفیکیشن) بر توسعه مهارت­های دانش آموزان موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Teachers’ Management Styles through Game-based Learning (Gamification) on Developing Students’ Skills

چکیده [English]

Abstract
    The purpose of the present study was to examine the effect of teachers’ management styles through game-based learning (gamification) on developing students’ skills. The population of the study consisted of all primary school teachers in District 2 of Sari totaling to 400 individuals. Using simple random sampling according to Kjersie and Morgan’s Table, 196 teachers were recruited to form the study sample. Regarding the its goal, the study was applied and in terms of nature and method, it was a descriptive survey research project. In order to collect the data, McCormack’s (1997) standardized questionnaire of teachers’ management styles and Samiee’s (2014) students’ skills, and a researcher-made questionnaire of game-based learning were utilized. The questionnaires enjoyed acceptable level of validity. Additionally, Cronbach’s alpha was used to secure their reliability estimates. The resulting indexes showed that the had sufficient internal consistency. To analyze the data, SPSS was employed and descriptive statistics tests, Kolmogorov-Smirnov and regression tests were conducted. Results indicated that teachers’ management styles affected students’ skills and game-based learning. Gamification influences the development of students’ skills. Also, the findings suggested that teachers’ management styles  affect developing students’ skills by way of game-based learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: teachers’ management styles
  • Game-Based Learning
  • students’ skills