افت تحصیلی دانش آموزان پایه دهم و هفتم از دیدگاه معلمان: یک مطالعه گرند تئوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده:
هدف از این پژوهش، مطالعه تطبیقی دلایل افت تحصیلی دانش آموزان پایه‌های هفتم و دهم شهرستان نی ریز از دیدگاه معلمان است. این پژوهش از نوع مطالعات کیفی است. جامعه آماری این پ‍ژوهش، شامل همه معلمان پایه‌های هفتم و دهم می­شود که تعداد آنها 600 نفر است. از این تعداد 13 معلم در پایه هفتم و 17 معلم در پایه دهم با روش نمونه­گیری هدفمند گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گرد‌آوری داده‌ها، از مصاحبه عمیق استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در نظریه مبنایی با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. یافته­های این پژوهش نشان می‌دهد که در هر دو پایه، دلایل خانوادگی، آموزشی و فردی، سبب افت تحصیلی دانش‌آموزان می‌گردد. زمینه‌های آموزشی و گاهی نیز دوستان و اطرافیان اسباب افت تحصیلی دانش‌آموزان را فراهم می‌آورند. طرز برخورد با دانش‌آموز نیز به­عنوان عامل مداخله‌گر، سبب افت تحصیلی می‌گردد و پیامدهای فردی و اجتماعی مختلفی را به­دنبال دارد. بنابراین ایجاد شرایط و امکانات مناسب در حوزه یاددهی– یادگیری را می‌توان به­عنوان راهکار کاهش افت تحصیلی قلمداد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Academic Decline of Seventh and Tenth Grade Students from Teachers’ Perspective: A Grounded Theory Study

چکیده [English]

Abstract
The aim of the present study was to compare the causes of academic decline among students of grade 7 and 10 in Neyriz County from teachers’ perspective. The study was of qualitative nature. The population of the study consisted of all teachers of grade 7 and 10 who totaled to 600 people. Out of this number, 13 teachers of grade 7 and 17 teachers of grade 10 were recruited through snowball sampling  to form the study sample. To collect the data in-depth interviews were conducted. Data analysis was accomplished through grounded theory by doing open, axial, and selective coding. Results demonstrated that reason originating from family, instruction and individual themselves caused academic decline. Educational factors in addition to peers and friends provide the ground for the negative outcomes. Treatment styles, too, may bring about decline as an intervening variable entailing other individual and social repercussions. Thus, provision of appropriate amenities and conditions in teaching-learning situations can be considered as a strategy to cope with academic decline.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: academic decline
  • grade 7
  • grade 10
  • Neyriz