اثربخشی آموزش هنر مبتنی برتـدریس مشـارکتی، بدیـعه پـردازی و بارش‏مغزی بر تربیت هنری دانـش‏ آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران kazempour.edu@gmail.com(*نویسنده مسئول):

2 . دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران.

3 کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

چکیده
     هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش هنر مبتنی بر سه روش تدریس مشارکتی، بدیعه‏پردازی، و بارش مغزی بر تربیت هنری دانش‏آموزان پایۀ هشتم بود که به روش شبه‏آزمایشی انجام شده است.جامعه آماری شامل همه دانش‏آموزان پایۀ هشتم شهرستان رامسر می­شوند که از این تعداد 60 نفر به روش تصادفی خوشه­ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه تربیت هنری تن تز با پایایی محاسبه شدۀ (088/0) پاسخ دادند.داده‏های حاصل از این پژوهش، با استفاده ازآمار توصیفی و استنباطی(تحلیل کوواریانس) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­های این پژوهش نشان داد که بین میزان تربیت هنری دانش‏آموزانی که تحت آموزش هنر مبتنی بر روش تدریس مشارکتی، بدیعه‏پردازی، و بارش‏مغزی قرار گرفته‏اند، تفاوت معنادار وجود دارد. هر یک از سه روش تدریس، بر مؤلفه‏های تربیت هنری نیز تأثیر جداگانه و متفاوت دارند. بدین­صورت که روش تدریس مشارکتی، با میانگین (98/2) بیشترین تأثیر را بر تربیت هنری داشته است و روش تدریس بارش مغزی، با میانگین (95/2) و روش تدریس بدیعه‏پردازی، با میانگین (89/2)هم به ترتیب بر تربیت هنری مؤثر بوده‏اند. آموزش هنر مبتنی برتـدریس مشـارکتی، بدیـعه پـردازی و بارش‏مغزی بر تربیت هنری دانـش‏آموزان، در 8 جلسۀ 90 دقیقه‏ای اجرا شد. همچنین یافته­های این پژوهش نشان داد که به حوزۀ تولید هنری، در برنامۀ درسی موجود آموزش هنر در دورۀ راهنمایی (متوسطه اول) تحصیلی پرداخته شده است. در حالی که به حوزه‏های نقد هنری، تاریخ هنری، زیبایی شناسی، در برنامۀ درسی موجود آموزش هنر دورۀ راهنمایی تحصیلی توجه چندانی نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Art Education Based on Participatory Teaching, Rhetoric and Brainstorming on Artistic Education of Students

نویسندگان [English]

  • E. Kazempour 1
  • S. Jamali Gashti 2
  • M. . Jamali 3
  • H. R. H. R. Fadaei Chafi 3
1 (corresponding author) Associate professor, Department of education, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran. kazempour.edu@gmail.com
2 PhD candidate, Department of Educational Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
3 M.A. Department of education, Tonekabon branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

Abstract
    The aim of this study was to evaluate the effectiveness of art education based on the three methods of participatory teaching, rhetoric, and brainstorming on the artistic education of eighth grade students using a quasi-experimental method. The statistical population included all eighth grade students in Ramsar from which 60 individuals were selected by cluster random sampling. Art education based on participatory teaching, rhetoric and brainstorming was performed on students' art education in eight sessions of 90 minutes. The participants answered the artistic training questionnaire with an estimated reliability of 0.08. The data obtained from the study were analyzed using descriptive and inferential statistics (analysis of covariance). There was a significant difference between each of the three teaching methods and the components of art education were found to have a separate and different effect. The participatory teaching method with an average of 2.98 has had the greatest impact on art education, and the method of teaching brainstorming with a mean score of 2.95 and the method of teaching rhetoric with a mean score of 2.89 ranked second and third respectively. The findings showed that the field of art production has been dealt with in the existing curriculum of art education in middle school. Nevertheless, the areas of criticism of art, history of art, and aesthetics are not sufficiently taken care of in the current curriculum for middle school art education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: art education
  • brainstorming
  • participatory teaching
  • rhetoric