تاثیر نرم افزار آموزشی رایانه‌ای بر مهارت‌های زندگی در کودکان پیش‌دبستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی mpouralibaba@gmail.com

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن Hshahrakipour44@gmail.com

چکیده

چکیده
     نقش فناوری و نرم­افزارهای آموزشی به‌منظور ارتقاء کیفیت آموزش و یادگیری به‌عنوان یکی از فعالیت­های کلیدی در آموزش، مورد توجه قرار گرفته است. نظر به اهمیت جایگاه فناوری و نرم افزارهای آموزشی در فرآیند یادگیری، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نرم افزار آموزشی رایانه‌ای بر مهارت­های زندگی در کودکان پیش‌دبستان صورت گرفته است.
روش پژوهش حاضر علی- مقایسه‌ای و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش‌آموزان مقطع پیش‌دبستانی منطقه 5 شهر تهران در سال 1400 است که نمونه آماری با روش غیراحتمالی (نمونه‌گیری در دسترس) و در دو گروه الف) داراى ﺗﺠﺮﺑﻪ استفاده نرم افزارهای آموزشی رایانه‌ای و ب) ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ استفاده نرم افزارهای آموزشی رایانه‌ای، انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ مهارت­های زندگی در کودکان بود. داده‌های تحقیق نیز با استفاده از آزمون تی مستقل توسط نرم افزار spss22 تحلیل شدند. یافته‌های این مطالعه مشخص کرد مهارت­های زندگی در ﺑﻴﻦ دانش‌آموزان دارای ﺗﺠﺮﺑﻪ استفاده نرم افزارهای آموزشی رایانه‌ای بالاﺗﺮ از دانش‌آموزان ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ استفاده نرم افزارهای آموزشی رایانه‌ای است و می‌توان گفت نرم افزار آموزشی رایانه‌ای بر مهارت­های زندگی در کودکان پیش دبستانی تاثیر دارد. نتایج حاکی از اثربخشی نرم افزار آموزشی رایانه‌ای بر مهارت­های زندگی در کودکان پیش‌دبستان بود، لذا مدارس و مراکز پیش دبستانی می‌توانند از نرم افزارهای آموزشی مناسب برای افزایش مهارت­های زندگی در کودکان استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Computer Educational Software on Life Skills in Preschool Children

نویسندگان [English]

  • M. M. Pouralibaba 1
  • H. H. Shahrakipour 2
1 MA candidate, Electronic Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. mpouralibaba@gmail.com
2 Faculty member, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Rodehen, Iran. hshahrakipour44@gmail.com
چکیده [English]

Abstract
    The role of technology and educational software in improving the quality of education and learning as key activities in education has been largely considered. Due to the importance of technology and educational software in learning processes, this study was conducted to investigate the effect of using computer educational software on life skills in preschool children. The method of the present study is causal-comparative and applied in terms of purpose. The statistical population of this study included preschool students in District five of Tehran in the year 1400. The statistical sample was recruited by non-probability method (available sampling). The individals were organized into two groups: a) those with experience in using computer educational software, and b) those without any experience in using computer educational software. The life skills questionnaire in children was utilized as the data collection instrument. The research data were analyzed using independent t-test by using SPSS version 22. The findings of this study showed that life skills among students with experience of using computer educational software were higher in comparison with students who had no experience of using computer educational software. It can be argued that computer educational software has a significant effect on life skills in preschool children.  The results showed the effectiveness of computer educational software on life skills in preschool children, so schools and preschools can use appropriate educational software programs in order to enhance life skills among children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: educational software
  • computer
  • Life skills
  • Preschool Children