ارزیابی کارآمدی سرفصل رشته مدیریت آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد به لحاظ کیفیت آموزش و تناسب شغلی آن از دیدگاه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.نویسنده مسول m_moazzamiii@yahoo.com

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران azita63@yahoo.com

چکیده

چکیده
    تحقیق حاضر با هدف ارزیابی کارآمدی سرفصل رشته مدیریت آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد به لحاظ کیفیت آموزش و تناسب شغلی آن از دیدگاه دانشجویان  و فارغ­التحصیلان کارشناسی ارشد صورت گرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری آن شامل همه دانشجویان در حال تحصیل و فارغ التحصیلان در رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن می­شود. به دلیل حجم نامعلوم و براساس فرمول کوکران برای حجم نامعلوم و با خطای 05/0 تعداد 384 نفر، با استفاده از روش نمونه­گیری دردسترس انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی کارآمدی سرفصل رشته مدیریت آموزشی استفاده شده است. همچنین برای بررسی و تحلیل داده­ها از آزمون آماری t تک­نمونه­ای برای مقایسه میانگین نمرات شرکت­کنندگان با میانگین جامعه و در نهایت برای رتبه­بندی از آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته­های این پژوهش نشان داد که: میانگین نمرات شرکت کننده در پژوهش، کمتر از میانگین جامعه است و شرکت­کنندگان بیشتر گزینه خیر را انتخاب نموده­اند. بنابراین با توجه به نتایج این تحقیق، از دیدگاه دانشجویان و فارغ­التحصیلان رشته مدیریت آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد، سرفصل­های این دوره در کل و همچنین به لحاظ کیفیت آموزشی و تناسب شغلی با بازار کار همخوانی و اثر بخشی لازم را ندارند و نیاز به بازنگری اساسی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effectiveness of the Syllabus of Master of Educational Administration in terms of the Quality of Education and Vocational Suitability from the Perspective of Students and Graduates of the Islamic Azad University of Roodehen

نویسندگان [English]

  • M. M. Moazami 1
  • A. A. Zolfaghari 2
1 . Assistant professor, Department of educatiponal administration, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. m_moazzamiii@yahoo.com
2 PhD candidate of educational administration, Kish Branch, Islamic Azad University, Kish, Iran. azita63@yahoo.com
چکیده [English]

Abstract
    The aim of this study was to evaluate the effectiveness of the syllabus of educational management at master's level in terms of the quality of education and vocational suitability from the perspective of candidates and graduates. The research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature and method. The statistical population included all students and graduates in the field of educational administration at Islamic Azad University, Roodehen Branch. Therefore, due to the unknown population size and based on the Cochran's formula for the unknown size, with an error of 0.05, 384 people were selected using the convenience sampling method. To collect data, a researcher-made questionnaire was used to evaluate the effectiveness of the educational administration syllabus. To analyze the data, single sample t-test was used to compare the mean scores of participants with the mean of the population. Finally, Friedman test was utilized for ranking. The results showed that the mean scores of the participants in the study were lower than the population mean and most participants chose the negative option. Therefore, according to the results from the perspective of candidates and graduates of educational administration at the master's program, the course topics in general and also in terms of educational quality and vocational suitability with the labor market are not effective and need to be reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: evaluation of effectiveness
  • Quality of education
  • vocational suitability