مقایسه اثربخشی تدریس لایه به لایه و سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه ششم در درس ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران hasani.rafigh@gmail.com

2 دانشجوی دکتری آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. نویسنده مسئول farhad.saeidi@ut.ac.ir

چکیده

چکیده:
     هدف این پژوهش، مقایسه اثربخشی تدریس لایه به لایه و سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان پایه ششم در درس ریاضی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده­ها، از نوع نیمه­آزمایشی است. جامعه آماری آن شامل تمامی دانش‌‌آموزان پسر مقطع ششم ابتدایی ناحیه یک شهرستان سنندج بود که در سال تحصیلی 99-1398 مشغول به تحصیل بودند. با توجه به این­که تعداد جامعه آماری 2100 نفر بود، و موضوع پژوهش هم، مقایسه دو روش تدریس بوده. بنابراین 50 نفر از دانش­آموزان در دو گروه کلاسی براساس نمونه­گیری در دسترس، مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش برای اندازه‌گیری میزان پیشرفت تحصیلی درس ریاضی از آزمون پیشرفت تحصیلی معلم ساخته استفاده شد. در این زمینه 7 مبحث آموزشی درس ریاضی، در 10 جلسه در گروه آزمایش به روش تدریس لایه به لایه تدریس شدند. در تجزیه و تحلیل­ داده­ها نشان داد که روش تدریس لایه به لایه در مقایسه با روش تدریس سنتی، در پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش‌آموزان پایه ششم اثربخش‌تر بوده است. نتایج فرضیه­های فرعی نیز نشان داد که روش تدریس لایه به لایه در افزایش یادگیری دانش­آموزان در بخش­های الگوهای عددی، عددنویسی، بخش­پذیری، اعداد صحیح، کسر، اعشار و مختصات مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of Layer-by-layer and Traditional Teaching in Sixth Grade Students’ Academic Achievement at Mathematics

نویسندگان [English]

  • R. R. Hasani 1
  • F. F. Saeedi 2
1 Assistant professor, Department of educational sciences, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran. hasani.rafigh@gmail.com
2 (corresponding author) PhD candidate of higher education, Faculty of psychology and Educational Sciences, Univesity of Tehran, Tehran, Iran. farhad.saeidi@ut.ac.ir
چکیده [English]

Abstract
    The purpose of this study was to compare the effectiveness of layer-by-layer and traditional teaching on the academic achievement of sixth grade students in mathematics. The present study was applied in terms of purpose and quasi-experimental in terms of data collection method. The statistical population included all male students of the sixth grade of primary school in district one of Sanandaj city who were studying in the academic year 2019-2020. Considering that the statistical population was 2100 people, and according to the subject of the research which was a comparison of two teaching methods, 50 students in two class groups were surveyed based on convenience sampling. In this study, a teacher-made academic achievement test was used to measure academic achievement. In this regard, 7 educational topics of mathematics course were taught in 10 sessions in the experimental group through layer-by-layer teaching method. The data analysis showed that the layer-by-layer teaching method was more effective than the traditional teaching method in the academic achievement of sixth grade students. The results of sub-hypotheses also showed that the layer-by-layer teaching method has been effective in increasing students' learning in the areas of numerical patterns, number writing, divisibility, integers, fractions, decimals and coordinates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: layer-by-layer teaching
  • traditional teaching
  • mathematics
  • Academic Achievement