تأثیر کاربرد شبکه ملی مدارس ایران (رشد) بر خلاقیت و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران. taghvaeeyazdi@iausari.ac.ir

چکیده

چکیده:
   هدف کلی از پژوهش حاضر، تاثیر استفاده از شبکه رشد بر خلاقیت و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان ساری است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، جزو پژوهش­های شبه­تجربی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری آن را همه دانش­آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان ساری در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 6478 نفر تشکیل می­دهند که به دلیل شبه­آزمایشی بودن پژوهش، تعداد 60 نفر (30 نفر گروه آزمایش و 30 نفر گروه کنترل) با روش نمونه­گیری تصادفی– خوشه­ای چندمرحله­ای به­عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گرد‌آوری داده­ها از پرسش­نامه خلاقیت تورنس (1959) با 60 سوال و چهار بعد (سیالی، بسط و گسترش معنایی، ابتکار و انعطاف­پذیری) و پرسش­نامه انگیزش پیشرفت هرمنس (1970) با 29 سوال استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی ابزارها به تایید متخصصان امر رسید و پایایی آنها با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش­نامه خلاقیت 766/0 و پرسش­نامه انگیزه پیشرفت 779/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، از آزمون­های تحلیل کواریانس چندمتغیره (مانکوا) و تحلیل کواریانس تک­متغیره (آنکوا) استفاده شده است. یافته­های این پژوهش نشان داد که استفاده از شبکه رشد، بر روی افزایش خلاقیت و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان ساری تاثیر معناداری دارد. همچنین استفاده از شبکه رشد، بر افزایش ابعاد خلاقیت (سیالی، بسط و گسترش معنایی، ابتکار و انعطاف­پذیری) نیز تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Using the National School Network of Iran (growth) on Students’ Creativity and Academic Achievement Motivation

نویسنده [English]

  • M M. Taghvaee Yazdi
Associate professor, Department of Educational Administration, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran. taghvaeeyazdi@iausari.ac.ir
چکیده [English]

Abstract
    The general purpose of this study was to examine the effect of using the growth network on creativity and academic achievement of grade two female students of primary schools in Sari. This research study was applied in terms of purpose and in terms of method it was quasi-experimental with pre-test and post-test design with a control group. The statistical population consisted of all grade two female students of primary schools in Sari in the academic year 1300-1400 who totaled to 6478 people. Due to the quasi-experimental nature of the study, 60 people (30 in the experimental group and 30 in the control group) were recruited by random-Multi-stage cluster sampling. To collect the data, Torrance Creativity Questionnaire (1959) with 60 items and four scales (fluidity, semantic expansion, initiative and responsiveness) and Hermans Progress Motivation Questionnaire (1970) with 29 items were used. The face and content validity of the instruments were secured and their reliabilities were obtained using Cronbach's alpha coefficient which for Creativity Questionnaire yielded 0.766 and for Progress Motivation Questionnaire was estimated to be 0.779. Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) and univariate analysis of covariance (ANCOA) were used to analyze the data. The results showed that the use of growth network for creativity and academic achievement of grade two female students of primary schools in Sari has a significant effect. Using the network to increase creativity (fluidity, semantic expansion, initiative and conceptualization) also was demonstrated to exert a significant effect

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: growth network
  • Creativity
  • academic achievement motivation