توسعه یادگیری خودراهبر در بستر برنامه درسی؛ مفاهیم و دیدگاه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی، اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد. نویسنده مسئول: Nooryrazieh60@gmail.com

2 کارشناس ادبیات فارسی، اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد.H.shahriaran@gmail.com

چکیده

چکیده:
    هدف این پژوهش، نگاهی توصیفی - تحلیلی به یادگیری خودراهبر در بستر برنامه درسی است. در دنیای کنونی که دانش پیوسته در حال تغییر و ارتقاست و سروکار داشتن با مفاهیم نوظهور و جدید، جنبه‌ای مهم در رویارویی با افراد به شمار
می­رود، کسب مهارت‌های یادگیری خودراهبر برای موفقیت فراگیران ضروری است. اﻳﺠﺎد و ارﺗﻘﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺧﻮدراﻫﺒﺮ، ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ آﻣﻮزش متوسطه ﻣﺤﺴﻮب می­ﺷﻮد. ﭼـﺮا ﻛـﻪ اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﻲ­رود داﻧش آموزان ﺑـﻪ ﺳﻄﺤﻲ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻓﺮدی ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻳﻚ ﻧﻈﺎم آموزشی وﻳﮋه، ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ نیازﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮد را بشناسد و برای تامین آنها ﺑﻜﻮﺷﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی خود را مورد ارزشیابی قرار دهند. هم چنین آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان در اﻳﻦ ﻋﺼﺮ، ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺮﻓﻪ­ای ﺷﺪه و روش­های آﻣﻮزش، نیازمند ﺟﻮاﺑﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎی آﻣﻮزش-ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﺳت. از مطالعه کتابخانه­ای و بررسی بر روی نظریه­ها و تحقیقات انجام گرفته شده، به این مهم دست یافتیم که یادگیری خودراهبر به دلیل تاکید بر جریان­های شناختی، باعث تسهیل یادگیری، برنامه­ریزی، خودپرسشی، بازبینی و به طور کلی یادگیری فراشناختی می­شود. به دلیل ﻣﺰاﻳﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺧﻮدراﻫﺒﺮ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻨﻴﺎدی ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع یادﮔﻴﺮی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Self-navigating Learning within the Curriculum; Concepts and Perspectives

نویسندگان [English]

  • R. R. Nouri 1
  • H. H. Khodadadi Tirkalaee
  • A. A. Shahryaran 2
1 (Corresponding author) PhD in curriculm planning, Educational Office of Lamerd, Iran. nooryrazieh60@gmail.com
2 B.A. in Persian Literature, Educational Office of Lamerd, Iran. h.shahriaran@gmail.com
چکیده [English]

Abstract
    The aim of the present study was to take a descriptive-analytical look at self-navigated learning within the curriculum. In the current world where knowledge is constantly being changed and improved, dealing with novel and new concepts in a significant aspect of encountering individuals, thus making leaning skills a vital condition for learners’ success. Developing and enhancing self-navigated learning is a major aim of secondary education because students are expected to reach a level of competence th be able to recognize their own educational needs and strive to provide them and evaluate their own learning even without getting a place in any specific educational system. Also, training of teachers and lerning of students have become severely professionalized in the current era so that teaching methods are required to respond to complexities of teaching-learning needs. Through library studies and studying previous theories it was understood that self-navigated learning, because of its reliance on cognitive processes, facilitates learning, planning, self-assessment, review and generally, metacognitive learning. Therefore, considering advantages of self-navigated learning, careful attention to this kind of learning seems essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: development
  • self-navigated learning
  • Curriculum
  • concepts
  • Perspectives