شناسایی عوامل موثر بر بالندگی سازمانی مبتنی بر عدالت در دانشگاه فرهنگیان و ارائه مدل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت دولتی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران anikkhouamiri@gmail.com

2 - استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران (نویسنده مسئول) dr.Mr.bagherzadeh@gmail.com

3 - دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران Mo_tabari@yahoo.com

4 استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران gholipourkanani@yahoo.com

چکیده

چکیده
       هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر بالندگی سازمانی مبتنی بر عدالت در دانشگاه فرهنگیان و ارائه مدل بود. روش تحقیق به شیوه آمیخته اکنشافی (کیفی-کمی) است. برای جمع آوری داده­ها از روش مصاحبة نیمه ساختار یافته استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، شامل استادان برجسته و با سابقه (پردیس دانشگاه فرهنگیان استان مازندران) بودند که به صورت هدفمند و بر اساس قانون اشباع به تعداد 20 نفر تعیین شدند. در بخش کمی جامعه آماری شامل شامل اعضای هیات علمی، استادان مدعو و حق التدریس و کارکنان دارای تحصیلات تکمیلی که تعداد آنان در پردیس دانشگاه فرهنگیان استان مازندران 256 نفر بودند. حجم نمونه، براساس فرمول کوکران 153 نفر تعیین گردید، که به روش نمونه­گیری  تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. روش جمع­آوری اطلاعات به ­روش میدانی و در بخش کیفی به وسیله مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه (82/0=α) بود. تجزیه و تحلیل داده­ها در بخش کیفی از تکنیک دلفی و در بخش کمی از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری از نرم‌افزارهای SPSS و LISREL استفاده شده‌ است. 173 مفهوم اولیه تعیین شد که با دسته­بندی این مفاهیم 79 مقوله فرعی شکل گرفت. در مرحله کدگذاری محوری، متغیر «عدالت» پنج بعد دارد: 1. عدالت رویه ای 2. عدالت مراوده ای 3. عدالت معوض 4. عدالت اطلاعاتی و 5. عدالت توزیعی. همچنین متغیر «بالندگی سازمانی»، 9 بعد مجزا دارد که عبارتند از: 1. بازخورد از درون به بیرون ، 2. کم لایه بودن ساختار سازمانی ، 3. اعتماد به دیگران ، 4. مشارکت با دیگران، 5. خود سازی، 6. تئوری انگیزش 7. سرویس­های مدیریت اطلاعات MIS. 8. گشودگی و شفاف بودن نظام 9. پروردن و اختیار کردن شناسایی شد. یافته های این پژوهش نشان داد که: بین بالندگی سازمانی و زیر مولفه‌های آن، مبتنی بر عدالت در دانشگاه فرهنگیان اثر مثبت و معناداری وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors Affecting Organizational Growth Based on Justice in Farhangian University to Provide a Model

نویسندگان [English]

  • A. A. Nikkhoo Amiri 1
  • M. R. Bagherzadeh M. R. Bagherzadeh 2
  • M. Tabari M. Tabari 3
  • Y. Qalipour Kanani Y. Qalipour Kanani 4
1 Ph.D. candidate, Department of Public Administration, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran. anikkhouamiri@gmail.com
2 (corresponding author) Assistant Professor, Department of Public Administration, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran. dr.Mr.bagherzadeh@gmail.com
3 Associate Professor, Department of Public Administration, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran. Mo_tabari@yahoo.com
4 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran. gholipourkanani@yahoo.com
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to identify the factors affecting justice-based organizational growth in Farhangian University and to provide a model. The research method is mixed-method. Semi-structured interviews were used to collect the data. The statistical population consisted of prominent and experienced professors (campus of Farhangian University of Mazandaran Province) 20 of whom were purposefully selected until saturation was reached. In the quantitative part, the statistical population included faculty members, visiting professors and tutors, and graduate staff, totaling to 256 on the campus of Farhangian University in Mazandaran Province. Out of the population 153 individuals were recruited based on the Cochran's formula and cluster random sampling. The instruments of data collection in the qualitative part was semi-structured interviews and in the quantitative part was a questionnaire (α = 0.82). Data analysis in the qualitative part utilized the Delphi technique and in the quantitative part employed structural equation modeling using SPSS and LISREL software. A total of 173 initial concept appeared that were categorized in 79 sub-categories. In the axial coding stage, the variable justice had five dimensions: procedural justice, communication justice, compensatory justice, information justice, and distributive justice. Also, the variable organizational growth had nine dimensions: feedback from within, lack of organizational structure, trust in others, partnership with others, self-constructions, motivation theory, MIS information management services, openness and transparency of the system, and cultivation and adoption. The results showed that there is a positive and significant association between organizational growth and its components, based on justice in Farhangian University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: organizational growth
  • justice
  • Farhangian University
دوره 11، شماره 2
مهر 1400
صفحه 1-18
  • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 05 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 05 اردیبهشت 1401