تدوین الگوی فلسفی خردگرایی براساس سه محور اندیشه،گفتار و رفتار؛ برای دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. imaniimo2@gmail.com

2 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم اجتماعی، دانشگاه علوم تحقیقات، تهران. iaukresearch2@gmail.com

3 دکتری تخصصی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران. rostaminasab@uk.ac.ir

4 دکتری تخصصی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات، دانشگاه امین، تهران، ایران. hosein.m137@yahoo.com

چکیده

چکیده:
    این پژوهش، با هدف «تدوین الگوی فلسفی خردگرایی براساس سه محور اندیشه، گفتار و رفتار؛ برای دانشحویان فلسفه تعلیم و تربیت» انجام شده است، به روش کیفی به تحلیل محتوای مجموعه کتاب ها، شرح ها و مقالات پیرامون فلسفه از دیدگاه خردگرایی در سه بخش اندیشه، رفتار و گفتار پرداخته شده است. یافته های به دست آمده در تحلیل محتوای کیفی، در قالب پرسشنامه محقق ساخته، تدوین گردید و در اختیار جامعه آماری از پیش تعیین شده که مشتمل بر متخصصان حوزۀ تعلیم و تربیت بود قرار گرفت. روایی صوری پرسشنامه محقق ساخته مورد تأیید قرار گرفت داده‌ها با روش‌های آماری توصیفی و استنباطی( SPSS و Smart PLS ) تحلیل شدند. یافته های این تحقیق در بخش کیفی نشان داد که الگوی نهایی از دیدگاه خردگرایی با تکیه بر اصول عقلی و منطقی در اندیشه، رفتار و گفتار برای دانشجویان رشته فلسفه تعلیم و تربیت شامل پنج شاخص اهداف، شیوه ها، چالش و خلاء ها، عناصر و پیامدها می شوند. خروجی مرحله کیفی مدل نهایی از دیدگاه خردگرایی، با تکیه بر اصول عقلی و منطقی در اندیشه، رفتار و گفتار نیز شامل ابعاد، عامل‌ها و مؤلفه‌های مدل به همراه بار عاملی آن‌ها می­شود. همچنین تحلیل عاملی در بخش کمی، نشان داد که هر یک از این متغیر ها، دارای شاخص‌های برازش و قابل‌قبول هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Philosophical Model of Rationalism Based on Three Axes of Thought, Behavior and Speech for Students of Philosophy of Education

نویسندگان [English]

 • M. Emani M. Emani 1
 • , S. Amiri , S. Amiri 2
 • A. Rostami Nesbat A. Rostami Nesbat 3
 • R. Karimi R. Karimi 4
1 Ph.D. candidate, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. imaniimo2@gmail.com
2 Ph.D. candidate, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. iaukresearch2@gmail.com
3 Ph.D., Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran. rostaminasab@uk.ac.ir
4 Ph.D., Department of Educational Sciences, Faculty of Literature, Amin University, Tehran, Iran. hosein.m137@yahoo.com
چکیده [English]

Abstract
This study aimed to formulate a philosophical model of rationalism based on the three axes of thought, speech and behavior for the students of the philosophy of education. The study used a qualitative method to analyze the content of a collection of books, commentaries and articles on philosophy from the perspective of rationalism in three parts: thought, behavior and speech. Findings obtained in qualitative content analysis were compiled in the form of a researcher-made questionnaire and was given to a predetermined statistical population including experts in the field of education. The face of the researcher-made questionnaire was confirmed. The data were analyzed by descriptive and inferential statistical methods (SPSS and Smart PLS). Findings of the qualitative part showed that the final model from the perspective of rationalism based on rational and logical principles in thought, behavior and speech for students of philosophy of education consisted of five indicators of goals, methods, challenges and gaps, elements and the consequences. The output of the qualitative stage of the final model from the point of view of rationalism, relying on rational and logical principles in thought, behavior and speech, also included the dimensions, factors and components of the model along with their factor loadings. Also, factor analysis in the quantitative part showed that each of these variables had acceptable fitting indices.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: rationalism
 • thought
 • behavior
 • speech
دوره 11، شماره 2
مهر 1400
صفحه 19-38
 • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 05 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 05 اردیبهشت 1401