تدوین الگوی برنامه درسی چند فرهنگی مبتنی بر آرای فوکو در دانشگاه های علوم پزشکی استان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران. faribazolfaghari@gmail.com

2 - استادیار، گروه برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران. *(نویسنده مسئول) S.ladan@yahoo.com

3 استادیار، گروه برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران. esmatrasoli@yahoo.com

چکیده

چکیده:
    هدف پژوهش حاضر، تدوین الگوی برنامه درسی چند فرهنگی مبتنی بر آرای فوکو در دانشگاه­های علوم پزشکی استان سمنان بوده است. مطالعه کاربردی از نوع آمیخته بود. انتخاب مشارکت کنندگان با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند به شیوه گلوله برفی(زنجیره­ای) و معیار اشباع نظری بود که تعداد 20 نفر از صاحب نظران مقوله آموزش پزشکی و برنامه­ریزی درسی شهـر سمنان انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته فردی استفاده شده است. داده های به­دست آمده از مصاحبه­ها، با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شدند. بعد از طراحـی اولـیـه الـگـوی مفهومی برنامه درسی چند فرهنگی مبتنی بر آرای فوکو برای اعتبارسنجی الگو، از دیدگاه­های 18 نفر از متخصصان آموزش پزشکی شهرسمنان استفاده شد. که در این مرحله از، پرسشنامه محقق ساخته برنامه درسی چندفرهنگی مبتنی بر آرای فوکو 70 سوال و 4 بعد «هدف، محتوا، راهبردهای یاددهی-یادگیری و ارزشیابی» و هر بعد نیز دارای سه مولفه «دانش، نگرش و مهارت»، با مقیاس پنج درجه­ای لیکرت استفاده شده است. روایی پرسشنامه محقق ساخته به تایید چند نفر از خبرگان این رشته رسید و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت که به ترتیب با ضرایب 95/0 و 97/0 تأیید شدند. یافته­های این پژوهش نشان داد که مولفه­های هدف، محتوا، روش تدریس و ارزشیابی در تبیین الگوی برنامه درسی چندفرهنگی مبتنی بر آرای فوکو، موثر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Multicultural Curriculum Model Based on Foucault's Views in Semnan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • F. Zolfaghari F. Zolfaghari 1
  • L. Salimi L. Salimi 2
  • E. Rasouli E. Rasouli 3
1 PhD candidate in Curriculum Planning, Faculty of Humanities, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran. faribazolfaghari@gmail.com
2 (corresponding author) Assistant Professor, Department of Curriculum Planning, Faculty of Humanities, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran. Email: s.ladan@yahoo.com
3 Assistant Professor, Department of Curriculum Planning, Faculty of Humanities, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran. Email: esmatrasoli@yahoo.com
چکیده [English]

Abstract
The aim of this study was to develop a multicultural curriculum model based on Foucault's views in medical universities of Semnan province. The applied study adopted a mixed-methods approach. The participants were selected using snowball sampling method and theoretical saturation criteria. 20 experts in the field of medical education and curriculum planning in Semnan were recruited. In-depth and semi-structured individual interviews were used to collect the data. The data obtained from the interviews were analyzed by open, axial, and selective coding. After the initial design of the conceptual model of a multicultural curriculum based on Foucault's views to validate the model, the opinions of 18 medical education specialists in Semnan were used. At this stage, the researcher-made multicultural curriculum questionnaire based on Foucault's views with 70 items and four dimensions of purpose, content, teaching-learning and evaluation strategies with each dimension having three components of knowledge, attitude and skill in a five-point Likert scale was used. The validity of the questionnaire was confirmed by the expert opinion and the reliability was assessed by Cronbach's alpha. Also, the composite reliability was confirmed by coefficients of 0.95 and 0.97, respectively. The results showed that the components of purpose, content, teaching method and evaluation were effective in explaining the pattern of multicultural curriculum based on Foucault's views.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: multicultural curriculum
  • Foucault views
  • University of Medical Sciences
دوره 11، شماره 2
مهر 1400
صفحه 39-54
  • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 05 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 05 اردیبهشت 1401