بررسی رویکرد تفکر محوری در برنامه درسی ایران ازدیدگاه مدرسه زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 گروه آموزش وپرورش، دانشگاه علامه طباطبایی تهران. (نویسنده مسئول) smazbohi@gmail.com

چکیده

چکیده:
     پژوهش حاضر ازنوع کیفی با رویکرد نظریه زمینه ای است. برای رسیدن به درک عمیق تر، از استراتژی پدیدارنگاری کمک گرفته شده است. مشارکت کنندگان این پژوهش 15 نفر از معلمانی بودندکه از لحاظ علمی واجرایی در راستای هدف پژوهش، مطالعات به روز داشتند که به شیوۀ نمونه گیری هدفمند تا مرز اشباع نظری انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. در انتخاب افراد نگاه متفاوت آن­ها به پدیده مورد بررسی و علاقه مندی آنان به مصاحبه در اولویت قرار داشت. انتخاب داده­های حاصل از مصاحبه ها به صورت مستقل و اکتشافی بوده و نتایج آن بدون دستکاری ذهنی ارائه شده است. درپایان پس از تحلیل محتوا ی مصاحبه ، نتایج حاصل طی سه مرحله کد گذاری باز (اولیه)، محوری و گزینشی (انتخابی) تهیه شد. کدهای باز شامل 23 مفهوم وکد های محوری شامل چهار مقوله خودشناسی،خداشناسی،خلقت خدا وخلق خدا استخراج گردید. هر یک از این کدها، در بردارنده نشانگرهایی است که در پژوهش به تفصیل به آنها پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Thought-oriented Approach in Iran’s Curriculum from Life School Perspective

نویسندگان [English]

  • M. Ranjbari M. Ranjbari 1
  • S. Mazboohi S. Mazboohi 2
  • , S. Sattari , S. Sattari
1 Department of Educational Sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
2 (corresponding author) Department of Education, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran. smazbohi@gmail.com
چکیده [English]

Abstract
The present study is qualitative with grounded theory approach. In order to reach a deeper understanding, a phenomenological approach was adopted. Participants included 15 teachers who suited the aims of the study and were up-to-date. They were recruited by using purposive sampling and were then interviewed until theoretical saturation was achieved. The instrument of data collection was semi-structured interview. Individual participant’s attitudes about the phenomenon of interest and their willingness to take part in interviews were determining factors in selecting them. Selection of the interview data was done as independent and exploratory without mental manipulation. Finally, after analysis of the data, results were prepared via three stages of open, axial and selective coding. The open codes included 23 concepts and axial codes were four categories of self-identification, God-identification, God’s creation, and God’s people. Each code contains signals that are thoroughly discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: national curriculum
  • thought-orientedness
  • life school
دوره 11، شماره 2
مهر 1400
صفحه 55-70
  • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 05 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 05 اردیبهشت 1401