ارائه الگوی شناسایی و جذب مدیران مدارس دوره ابتدایی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 - استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
    پژوهش حاضر، با هدف ارائه الگوی شناسایی و جذب مدیران مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران صورت گرفته است. اگر سازمانی فاقد برنامه جذب و به­کارگیری منابع انسانی پرورش یافته متناسب با الزامات کسب و کار کنونی را نداشته باشد، اثربخشی و کارآیی برنامه­ها و سیاست­های منابع انسانی سازمان لطمات جبران ناپذیری خواهند دید. پژوهشگر برای دستیابی به دو هدف اول، از روش کیفی و برای تحقق هدف سوم، از روش کمی پیمایشی استفاده کرده است. از همین رو، این تحقیق در زمره پژوهش­های آمیخته قرار می­گیرد. نمونه بخش کیفی شامل 30 نفر از متخصصان، صاحب نظران آموزش و پرورش و استادان شهر تهران بودند که به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی، نمونه با استفاده از جدول مورگان و کرجسی، 134 نفر برآورد گردید که با روش تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بخش کیفی با استفاده از فرآیند کدگذاری تحلیل شدند. در نهایت 200 شاخص، 17 مولفه و 4 بعد شایستگی مدیریتی، شایستگی اجتماعی، شایستگی فردی و جذب نهایی انتخاب شدند. یافته های بخش کمی نشان داد که نتایج، عیناً موید بخش کیفی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model for identifying and attracting primary school principals in Tehran

نویسندگان [English]

 • B. Moradi B. Moradi 1
 • , A. Khorshidi , A. Khorshidi 2
 • , L. Abassi Servak , L. Abassi Servak 3
1 (corresponding author) Ph.D. candidate of educational management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. bm_princes@yahoo.com
2 Professor, Department of Education and Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Education and Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
The Purpose of this study was to provide a model for identifying and attracting primary school principals in Tehran. If an organization does not have a program for attracting and employing trained human resources in line with the current business requirements, the effectiveness and efficiency of the organization's human resources programs and policies will suffer irreparable damage. In order to achieve the first two goals, the researcher has used the qualitative method and to achieve the third goal, he has used the quantitative survey method. Therefore, this research is in the category of mixed research. The sample of the qualitative section included 30 specialists, education experts and university professors in Tehran who were selected via purposive sampling. In the quantitative part of the sample using Morgan and Krejcie’s Table, 134 individuals were estimated who were randomly selected and evaluated using a researcher-made questionnaire. The results of the qualitative part were analyzed using the coding process, which finally included 200 indicators, 17 components and four dimensions of managerial competence, social competence, individual competence and final absorption. The findings of the quantitative section confirmed the qualitative findings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: identification
 • Recruitment
 • Managerial Competence
 • social competence
 • Individual Competence
دوره 11، شماره 2
مهر 1400
صفحه 71-90
 • تاریخ دریافت: 06 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 06 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 06 اردیبهشت 1401