شناسایی تأثیر مولفه‌های وفاق سازمانی بر کاهش نفاق سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران .

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران. Email:ruosefi@yahoo.com

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

چکیده:
   هدف پژوهش حاضر، شناسایی تأثیر مولفه­های وفاق سازمانی بر کاهش نفاق سازمانی است. روش پژوهش حاضر از لحاظ داده­ها گردآوری شده کمی و بر اساس نحوه اجرا، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل همهٔ استادان و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران به تعداد 2600 نفر می­شوند. با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه­ای نسبی و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 334 نفر از استادان و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران انتخاب شدند. برای تعیین روایی پرسشنامه، از روش صوری و محتوایی و برای تعیین پایایی درونی پرسشنامه، از ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) استفاده شد. داده های گرد‌آوری شده از طریق نرم افزارهای Spss و Amos تجزیه و تحلیل شدند. یافته­های این ژوهش نشان داد که: وفاق سازمانی و مولفه­های آن شامل اعتماد، معنویت سازمانی و هوش اخلاقی بر کاهش نفاق سازمانی موثر هستند. بنابراین با استفاده از نتایج به دست آمده پیشنهاد می­گردد که مدیران و مسئولان دانشگاه، به مولفه­های وفاق سازمانی توجه ویژه­ای داشته باشند تا بتوانند در سازمان‌شان نفاق را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Effect of Organizational Consensus Components on Reducing Organizational Divisiveness (Case study of Mazandaran University of Medical Sciences)

نویسندگان [English]

 • R. Mofidian R. Mofidian 1
 • R. Yousefi Saeedabadi R. Yousefi Saeedabadi 2
 • S. Saffarian Hamedani S. Saffarian Hamedani 3
1 Ph.D. candidate of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Assistant professor, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran. ruosefi@yahoo.com
3 Assistant professor, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study is to investigate the effect of organizational consensus components on reducing organizational divisiveness. The method of the present study is quantitative in terms of the data collection and based on the descriptive survey method. The statistical population of the study included all university professors and employees of Mazandaran University of Medical Sciences totaling to 2600 people. Using relative stratified sampling method and Cochran's formula, 334 professors and staff of Mazandaran University of Medical Sciences were selected. To determine the validity of the questionnaire, the formal and content method and to determine the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient was used. The collected data were analyzed by SPSS and Amos software programs. The results of data analysis showed that organizational harmony and its components including trust, organizational spirituality and moral intelligence are effective in reducing organizational divisiveness. Finally, using the obtained results, it is suggested that university administrators and officials pay special attention to the components of organizational harmony in order to reduce divisions in their organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keyword: organizational consensus
 • Trust
 • organizational spirituality
 • Moral intelligence
 • organizational divisiveness
دوره 11، شماره 2
مهر 1400
صفحه 91-106
 • تاریخ دریافت: 06 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 06 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 06 اردیبهشت 1401