ارزشیابی طرح شهاب در برنامه درسی دوره دوم ابتدایی ( ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ روش ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. rezamansouri14@gmail.com

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. rahmani@khuisf.ac.ir

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. saadatmand.zohre@gmail.com

چکیده

چکیده:
    این پژوهش، با هدف بررسی ارزشیابی کیفی طرح شهاب در برنامه درسی دوره دوم ابتدایی، ﺑﻪ روش ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ انجام گرفته است. برای دستیابی به این مهم، از روش کیفی پدیدار شناسی تفسیری استفاده شده است. افراد مشارکت کننده در این پژوهش، شامل همه معلمان شهر اصفهان (فعال در طرح شهاب) می­شود. برای محاسبه حجم نمونه همانند اکثر پژوهش­های کیفی، از اشباع نظری استفاده شده است، یعنی فرآیند گزینش تا جایی ادامه دار شده که دیگر اطلاعات جدید پدیدار نشده است. همچنین برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق، از مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته استفاده شده است که در آن برای جهت دادن به متن مصاحبه از 10 سوال طراحی شده در این زمینه استفاده شده است. برای اعتبار سنجی یافته­های این پژوهش از 10 نفر از معلمان شاغل در طرح شهاب در اصفهان استفاده شده است. یافته­های این تحقیق، حاکی از تاثیر مثبت و معنی­دار ارزشیابی طرح شهاب در دوره دوم ابتدایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Shahab Plan in the Curriculum of Grade Two of Primary School (A Phenomenological Qualitative Study)

نویسندگان [English]

  • R. Mansouri R. Mansouri 1
  • , J. Rahmani , J. Rahmani 2
  • , Z. Saadatmand , Z. Saadatmand 3
1 Ph.D. candidate of curriculum planning, Isfahan (Khorasgan Branch), Islamic Azad Univesity, Isfahan, Iran. rezamansouri14@gmail.com
2 Assistant professor, Department of Educational Sciences, Isfahan (Khorasgan Branch), Islamic Azad Univesity, Isfahan, Iran. rahmani@khuisf.ac.ir
3 Associate professor, Department of Educational Sciences, Isfahan (Khorasgan Branch), Islamic Azad Univesity, Isfahan, Iran. saadatmand.zohre@gmail.com
چکیده [English]

Abstract
This research study has been done with the aim of evaluating the Shahab plan in the curriculum of the grade two elementary school by using a qualitative approach. The method adopted for achieving this goal was the qualitative method of phenomenology. Theoretical saturation was used for the sample size and the selection process was continued until no new information appeared. Also, in-depth and semi-structured interviews were used to collect the required information and to validate the data obtained from 10 participants who were teachers working in Shahab project in Isfahan. The results obtained in this regard show a positive and significant effect of Shahab plan on grade two of elementary school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Shahab plan
  • Shahab plan evaluation
  • Curriculum
دوره 11، شماره 2
مهر 1400
صفحه 107-130
  • تاریخ دریافت: 06 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 06 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 06 اردیبهشت 1401